MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2003
- Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland en het CAK
- Beleidsregel boete werknemer 2010
- Beleidsregel boete werknemer 2017
- Beleidsregel kostenvergoeding UWV
- Beleidsregel maatregelen UWV
- Beleidsregels beoordeling participatieverzoek
- Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
- Beleidsregels buiten aanmerking laten van arbeidsongeschiktheid
- Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
- Beleidsregels Scholing 2016
- Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
- Beleidsregels uitbetaling arbeidsongeschiktheidsuitkering bij inkomsten uit arbeid
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2008
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010
- Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
- Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
- Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
- Beleidsregel terug- en invordering
- Beleidsregel uurloonschatting 2008
- Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
- Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet ingevolge de WAO of de Wet WIA verzekerden
- Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
- Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit beleid toetsing verblijfstitel
- Besluit boete ZW/WAO werkgevers 2002
- Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
- Besluit einde wachttijd en uitlooptermijn WAO, WAZ en Wajong 1999
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit loon- en inkomenssuppletie
- Besluit regels export uitkeringen
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
- Besluit uniformering loonkundige component arbeidsongeschiktheidsbeoordeling
- Besluit uurloonschatting 1999
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2002
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2003
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2004
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2005
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2006
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2007
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2008
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2009
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2010
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2011
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2012
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2013
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2014
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2015
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2016
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2017
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2018
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2019
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2020
- Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere mogendheid
- Besluit Wfsv
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
- Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
- Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
- Regeling aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
- Regeling aanwijzing regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
- Regeling aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland 2015
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015
- Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
- Regeling bepaling eerste werkdag
- Regeling bepaling eerste werkdag (2006)
- Regeling betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de socialeverzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
- Regeling herziening waardering producten uit eigen bedrijf
- Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA
- Regeling nadere invulling algemeen gebruikelijke bekwaamheden
- Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
- Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
- Regeling SUWI
- Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de ZW, WAO en Wet WIA
- Regeling uitzondering inlichtingenplicht
- Regeling uitzondering toepassingstermijn anticumulatie
- Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
- Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
- Reglement justitiële jeugdinrichtingen
- Reïntegratiebesluit
- Reïntegratieregeling
- Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
- SZW-intrekkingsregeling 2004
- Verlenging termijn voor het indienen van een garantie ten behoeve van het eigen risico dragen WAO

Vervallen nadere regelgeving:
- Arbeidsgehandicaptebesluit (vervallen)
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2001 (vervallen)
- Beleidsregel afbakening maatregel en boete (vervallen)
- Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer 2013 (vervallen)
- Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2007 (vervallen)
- Beleidsregels UWV Protocol Jobcoach 2012 (vervallen)
- Beleidsregel zwijgrecht (vervallen)
- Besluit afstemming boete werknemers (vervallen)
- Besluit afwijking gemiddeld premiepercentage basispremie WAO 2004 (vervallen)
- Besluit afwijking herbeoordelingstermijnen WAO, WAZ en Wajong 2003 (vervallen)
- Besluit basispremie WAO 2002 (vervallen)
- Besluit beleidsregels uurloonschatting 2004 (vervallen)
- Besluit beperking eigen risico dragen WAO (vervallen)
- Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie (vervallen)
- Besluit betaling zonder machtiging aan de Ziekenfondsraad (vervallen)
- Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen (vervallen)
- Besluit boete ZW/WAO werkgevers (vervallen)
- Besluit buiten aanmerking laten van arbeidsongeschiktheid (WAO, WAZ en Wajong) (vervallen)
- Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen (vervallen)
- Besluit eigen risico dragen WAO + Verlenging termijn voor het indienen van een garantie ten behoeve van het eigen risico dragen WAO (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie, opslagen en kortingen WAO 2004 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie, opslagen en kortingen WAO 2005 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO 2002 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO 2003 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO 2004 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2006 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen kleine werkgevers 2004 (vervallen)
- Besluit herziening en intrekking uitkeringen (vervallen)
- Besluit incasso boeten en onverschuldigde betalingen werkgevers (vervallen)
- Besluit kostenvergoedingen arbeidsongeschiktheidswetten (vervallen)
- Besluit loonsuppletie (vervallen)
- Besluit maatschappelijke ondersteuning (vervallen)
- Besluit minimumeisen reïntegratieplan 1997 (vervallen)
- Besluit premiedifferentiatie WAO (vervallen)
- Besluit premieplichtig loon buitenlandse werkgever (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2003 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2004 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2005 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006 (vervallen)
- Besluit premie vrijwillige verzekering Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 2002 (vervallen)
- Besluit verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering bij hulpbehoevendheid (WAO, WAZ en Wajong) 1999 (vervallen)
- Besluit waarschuwing (vervallen)
- Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006 (vervallen)
- Controlevoorschriften buitenland WAO, WAZ en Wajong (vervallen)
- Controlevoorschriften WAO, WAZ en Wajong 2001 (vervallen)
- Dagloonregelen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (vervallen)
- Maatregelenbesluit Tica (vervallen)
- Maatregelenbesluit UWV (vervallen)
- Nadere regelen ingevolge artikel 40, derde lid, WAO in verband met arbeidsongeschikte WSW-ers (vervallen)
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling bij nawerking verzekeringen (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling verplichte verzekeringen 2000 (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling vrijwillige verzekeringen (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010 (vervallen)
- Regeling afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering op grond van de WAO en de Wet WIA (vervallen)
- Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betalingen (vervallen)
- Regeling frictiekosten arbeidsintegratie (vervallen)
- Regeling herziening arbeidsongeschiktheidsuitkering zonder wachttijd (vervallen)
- Regeling herziening basispremie WAO 2004 (vervallen)
- Regeling onderbroken en opeenvolgende dienstverbanden (vervallen)
- Regeling ontheffing garantieplicht WAO overheidswerkgevers (vervallen)
- Regeling schorsing, opschorting, herziening en intrekking uitkeringen (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2002 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2003 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005 (vervallen)
- Regeling verdeling premiekorting WAO (vervallen)
- Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten (vervallen)
- Regeling vrijstelling basispremie WAO oudere werknemers (vervallen)
- Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden (vervallen)
- Regels vrijwillige WAO-verzekering 2006 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV
- Beleidsregels Protocol Scholing 2008 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2012 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2014 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol zeer moeilijk plaatsbaar (vervallen)
- Beleidsregels Protocol zeer moeilijk plaatsbaar 2011
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens (vervallen)
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
- Besluit afschaffing Pemba WAO
- Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2020
- Besluit schadebeleid
- Besluit verzekeringsplicht zeevarenden
- Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (vervallen)
- Ontslagbesluit
- Regeling inzage- en correctierecht UWV (vervallen)
- Regeling samenloop ziekengeld met AAW- en WAO-uitkering
- Regeling subsidieplafond en tijdstip indiening aanvraag brugbanen uitkeringsgerechtigden (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014 (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
- Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden (vervallen)
- Tijdelijke regeling brugbanen niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden (vervallen)
- Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten
- Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering (vervallen)
- Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (vervallen)
- Wet beperking export uitkeringen
- Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
- Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
- Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
- Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume
- Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
- Wet verbetering poortwachter
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 

 

Inhoudsopgave WAO

Hoofdstuk I Algemene bepalingen artt. 1 - 17
§ 1x Algemeen artt. 1 - 2
§ 2x De werknemer artt. 3 - 7c
§ 3x De werkgever artt. 8 - 12
§ 4x Loon artt. 13 - 15
§ 5x Kring der verzekerden artt. 16 - 17
Hoofdstuk II De verstrekkingen der verzekering artt. 18 - 59e
§ 1x Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering artt. 18 - 33
§ 2x Toekenning, ingang, herziening, intrekking, heropening en betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering artt. 34 - 59
§ 2ax Vakantie-uitkering artt. 59a - 59e
Hoofdstuk IIa Garantieregeling voor oudere arbeidsongeschikten, samenloop, verstrekkingen die onvervreemdbaar zijn en verstrekkingen die niet vatbaar zijn voor beslag artt. 60 - 65b
Hoofdstuk IIb Reïntegratie-instrumenten artt. 65c - 65k
Hoofdstuk IIc Tegemoetkoming arbeidsongeschikten art. 65l
Hoofdstuk III De uitvoering der verzekering artt. 66 - 74
§ 1x Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen artt. 66 - 71b
§ 2x Arbeidsongeschiktheidsfonds en arbeidsongeschiktheidskas (vervallen) artt. 72 - 74
Hoofdstuk IIIa Eigen risico dragen door de werkgever (vervallen) artt. 75 - 75h
Hoofdstuk IV Financiering (vervallen) artt. 76 - 79
§ 1x Middelen tot dekking van de uitgaven (vervallen) artt. 76 - 76g
§ 2x De basispremie (vervallen) artt. 77 - 77e
§ 3x De gedifferentieerde premie (vervallen) artt. 78 - 79
§ 4x Premiekorting (vervallen) artt. 79a - 79b
Hoofdstuk V Het verstrekken van inlichtingen artt. 80 - 80a
Hoofdstuk VI De vrijwillige verzekering artt. 81 - 86
Hoofdstuk VII Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en beroep in cassatie artt. 86a - 88i
§ 1x Algemeen artt. 86a - 87g
§ 2x Medische beschikkingen artt. 88 - 88i
Hoofdstuk VIII De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht artt. 89 - 91
Hoofdstuk VIIIa Overgangsbepalingen art. 91a - 91j
Hoofdstuk IX Strafbepalingen artt. 92 - 98
Hoofdstuk X Slotbepalingen artt. 98a - 101
xxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxx

Parlementaire behandeling:
Bijlage Handelingen II 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 7171.
Handelingen II 1964-1965, blz. 1656-1683, 1712-1737.
Bijlage Handelingen I 1965-1966, 7171.
Handelingen I 1965-1966, blz. 328-353.

Geschiedenis:
Staatsblad 1995, 200Staatsblad 1995, 250Staatsblad 1995, 560 Staatsblad 1995, 635Staatsblad 1995, 690Staatsblad 1995, 691 Staatsblad 1995, 696Staatsblad 1996, 134Staatsblad 1996, 248 Staatsblad 1996, 478Staatsblad 1996, 562Staatsblad 1996, 619 Staatsblad 1997, 96Staatsblad 1997, 162Staatsblad 1997, 175 Staatsblad 1997, 178Staatsblad 1997, 465Staatsblad 1997, 660 Staatsblad 1997, 768Staatsblad 1997, 773Staatsblad 1997, 789 Staatsblad 1997, 794Staatsblad 1998, 203Staatsblad 1998, 278 Staatsblad 1998, 290Staatsblad 1998, 267Staatsblad 1998, 412 Staatsblad 1998, 448Staatsblad 1998, 741Staatsblad 1998, 742 Staatsblad 1999, 23Staatsblad 1999, 185Staatsblad 1999, 250 Staatsblad 1999, 564Staatsblad 1999, 594Staatsblad 1999, 595 Staatsblad 2000, 40Staatsblad 2000, 496Staatsblad 2000, 561 Staatsblad 2000, 627Staatsblad 2001, 481Staatsblad 2001, 568 Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2001, 628Staatsblad 2001, 644 Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2001, 695Staatsblad 2002, 330 Staatsblad 2002, 584Staatsblad 2003, 55Staatsblad 2002, 647 Staatsblad 2003, 238Staatsblad 2003, 239Staatsblad 2003, 376 Staatsblad 2003, 524Staatsblad 2003, 544Staatsblad 2003, 555 Staatsblad 2003, 557Staatsblad 2004, 306Staatsblad 2004, 311 Staatsblad 2004, 296Staatsblad 2004, 324 Staatsblad 2004, 416Staatsblad 2004, 493Staatsblad 2005, 37Staatsblad 2004, 700Staatsblad 2004, 717 Staatsblad 2004, 720Staatsblad 2004, 728Staatsblad 2004, 731 Staatsblad 2005, 65Staatsblad 2005, 202Staatsblad 2005, 274 Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 530Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 624Staatsblad 2005, 683Staatsblad 2005, 710 Staatsblad 2005, 708Staatsblad 2005, 718Staatsblad 2006, 673 Staatsblad 2006, 703Staatsblad 2006, 697Staatsblad 2006, 682Staatsblad 2007, 305Staatsblad 2007, 555 Staatsblad 2007, 557Staatsblad 2007, 567Staatsblad 2008, 192 Staatsblad 2008, 199Staatsblad 2008, 414Staatsblad 2008, 603Staatsblad 2008, 510 Staatsblad 2008, 590Staatsblad 2008, 598Staatsblad 2008, 600 Staatsblad 2009, 384Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 390 Staatsblad 2009, 282Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2009, 542 Staatsblad 2009, 580Staatsblad 2009, 589Staatsblad 2009, 596 Staatsblad 2010, 146Staatsblad 2010, 350Staatsblad 2010, 840 Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2010, 867 Staatsblad 2011, 288Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2011, 608Staatsblad 2012, 2Staatsblad 2011, 645 Staatsblad 2011, 650Staatsblad 2012, 224Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2012, 657Staatsblad 2012, 462 Staatsblad 2012, 464Staatsblad 2012, 544Staatsblad 2012, 682Staatsblad 2013, 76 Staatsblad 2013, 226Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 405Staatsblad 2013, 578Staatsblad 2014, 259Staatsblad 2014, 238Staatsblad 2014, 226Staatsblad 2014, 269Staatsblad 2014, 270Staatsblad 2014, 442Staatscourant 2014, 34507 Staatsblad 2014, 504 Staatsblad 2014, 494Staatsblad 2015, 203 Staatscourant 2015, 41467Staatsblad 2015, 464Staatsblad 2016, 45Staatsblad 2016, 206Staatsblad 2016, 318Staatsblad 2016, 471 Staatscourant 2016, 65678Staatsblad 2017, 78Staatsblad 2017, 24 Staatsblad 2017, 110Staatsblad 2017, 323Staatscourant 2017, 68641Staatsblad 2017, 484 Staatsblad 2018, 36Staatsblad 2018, 37Staatsblad 2018, 38Staatscourant 2018, 28171Staatsblad 2018, 424Staatscourant 2018, 67779Staatsblad 2019, 185Staatscourant 2019, 31612Staatscourant 2019, 65478Staatsblad 2019, 483 Staatsblad 2020, 67.

 

 

WET van 18 februari 1966, Stb. 1966, 84, inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). Laatste tekstplaatsing: Stb. 1999, 23. Inwerkingtreding: 1 september 1966 (Stb. 1966, 365).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een verplichte verzekering van loontrekkenden tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepalingen

 

§ 1.  Algemeen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisOvWMvT;  (TZ);  Stb. 1997, 96Stb. 1997, 175Stb. 1997, 660Stb. 1997, 789Stb. 1997, 794Stb. 1998, 203Stb. 1998, 412 Stb. 1998, 742versie 1 januari 1999Stb. 1999, 595 Stb. 2000, 496Stb. 2001, 625Stb. 2003, 544Stb. 2004, 306 Stb. 2005, 37Stb. 2004, 700Stb. 2005, 573Stb. 2005, 710Stb. 2006, 703Stb. 2007, 557 Stb. 2009, 596Stb. 2010, 838Stb. 2010, 867Stb. 2014, 442Stb. 2017, 78 + bisStb. 2018, 36Stb. 2018, 37Stb. 2018, 38]
-1. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. Arbeidsongeschiktheidsfonds: het fonds, genoemd in artikel 112 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
d. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die maatschappelijk kunnen worden gelijkgesteld met verenigingen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
e. vervallen;
f. vervallen;
g. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;
h. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
i. rechtens zijn vrijheid is ontnomen: rechtens zijn vrijheid is ontnomen, behoudens de gevallen, bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en in artikel 2.3 van de Wet forensische zorg;
j. justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een instelling voor verpleging van terbeschikkinggestelden of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
k. reïntegratiebedrijf: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert;
l. resterende verdiencapaciteit: datgene dat de verzekerde die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering nog met arbeid kan verdienen zoals dat bij of krachtens artikel 18 is vastgesteld;
m. overheidswerkgever: de overheidswerkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
n. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, behoudens de gevallen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
o. uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
-2. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. echtgenoten: geregistreerde partners;
c. gehuwd: als partner geregistreerd.
-3. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-4. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-5. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het vierde lid.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vijfde lid, onderdeel d. [Bargh98]
-7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid.
-8. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde meerderjarige.
-9. Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het achtste lid wordt verstaan een pleegkind voor wie de ongehuwde meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of de Jeugdwet of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

 

Art. 2. [Woonplaats, vestigingsplaats]  [GeschiedenisOvWMvTversie 1 januari 1999 Stb. 2005, 710]
-1. Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen die binnen Nederland hun thuishaven hebben, beschouwd als deel van Nederland.

 

Art. 2a. Vervallen[GeschiedenisStb. 1997, 175versie 1 januari 1999]

 

Art. 2b. Vervallen[GeschiedenisStb. 1997, 175versie 1 januari 1999]

 

 

§ 2.  De werknemer

 

Art. 3. [Begrip werknemer] [Bbtv]  [GeschiedenisOvWMvT + bisStb. 1998, 203versie 1 januari 1999Stb. 2000, 496 + bisStb. 2010, 350 Stb. 2012, 361]
-1. Werknemer is de natuurlijke persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt, die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.
-2. Wie zijn dienstbetrekking buiten Nederland vervult, wordt niet als werknemer beschouwd, tenzij hij in Nederland woont en zijn werkgever eveneens in Nederland woont of gevestigd is. Voor zover een werkgever:
a. in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft; of
b. in Nederland één of meer personen in dienst heeft en hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is aangewezen; [Rabgw]
wordt hij voor de toepassing van de eerste volzin gelijkgesteld met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever.
-3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt niet als werknemer beschouwd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.
-4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat: [Bubkvw90]
a. personen die buiten Nederland wonen ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen;
b. personen die in Nederland wonen ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen en hun werkgever buiten Nederland woont of gevestigd is.
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan van het eerste, tweede en derde lid worden afgeweken ten aanzien van: [Bubkvw90]
a. vreemdelingen;
b. personen op wie een regeling van toepassing is inzake verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de sociale wetgeving van Nederland ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van een andere mogendheid of van een volkenrechtelijke organisatie; en
c. personen die slechts tijdelijk in Nederland verblijven of tijdelijk in Nederland werkzaam zijn.
-6. Bij een maatregel als bedoeld in het vijfde lid kan worden afgeweken van het derde lid ten aanzien van:
a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten dan wel hebben verricht;
b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onderdeel g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

 

Art. 3a. [Begrip werknemer i.v.m. internationaal recht]  [GeschiedenisStb. 1998, 267versie 1 januari 1999]
Zo nodig in afwijking van artikel 3 en de daarop berustende bepalingen:
a. wordt als werknemer beschouwd de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;
b. wordt niet als werknemer beschouwd de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

 

Art. 4. [Uitbreiding begrip dienstbetrekking | Begrippen coöperatie en zelfstandige]  [GeschiedenisOvWMvT + bis + bisStb. 1996, 562 Stb. 1997, 96Stb. 1997, 465Stb. 1998, 742versie 1 januari 1999Stb. 2001, 695 Stb. 2003, 238Stb. 2003, 239Stb. 2004, 720]
-1. Als dienstbetrekking wordt mede beschouwd de arbeidsverhouding van:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.