Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Wijziging Stcrt. 2006, 182 Stcrt. 2006, 182
01-10-2006   Wijziging Stcrt. 2006, 182 Stcrt. 2006, 182
29-12-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249
01-01-2001   Wijziging Stcrt. 2000, 248 Stb. 1999, 354
19-04-1998   Wijziging Stcrt. 1998, 73 Stcrt. 1998, 73
01-01-1998   Nieuwe regeling Stcrt. 1997, 249 Stb. 1997, 769

 

 

REGELING houdende het aanwijzen van regelingen als bedoeld in artikel 7, onderdeel d, alsmede van gevallen als bedoeld in artikel 7a, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

16 december 1997/nr. SV/WV/97/5281
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 7, onderdeel c en d, 7a, onderdeel b, 10, eerste lid, en 99 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
b. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
c. WW: Werkloosheidswet;
d. ZW: Ziektewet;
e. wachtgeld: wachtgeld op grond van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, uitkering op grond van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel, wachtgeld of daarmee gelijkgestelde uitkering op grond van de Algemene militaire pensioenwet, of een met die wachtgelden of die uitkeringen vergelijkbare uitkering op grond van ontslag of werkloosheid, met uitzondering van een uitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of vrijwillig vervroegd uittreden.

 

Art. 2.
-1. Voor de toepassing van de WAO en de Wet WIA wordt als werknemer beschouwd de persoon die wegens werkloosheid niet werkt en die een wachtgeld ontvangt uit hoofde van een dienstbetrekking die is geëindigd vóór

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.