1. Redactie: ingevolge artikel XII, onderdeel C, van de Regeling van 16 december 2005, Stcrt. 2005, 249, is aan de onderhavige regeling een citeertitel gegeven, luidende: Regeling afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering op grond van de WAO en de Wet WIA. De niet-officiële citeertitel luidde: Regeling tijdstip uitbetaling vakantie-uitkeringen.

 

 

 

Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
28-12-2012   Intrekking Stcrt. 2012, 26083 Stb. 2012, 657
29-12-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249
19-04-1998 01-01-1998 Wijziging Stcrt. 1998, 73 Stcrt. 1998, 73
01-10-1976   Nieuwe regeling Stcrt. 1976, 191 Stcrt. 1976, 191

 

 

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken;
     Gelet op artikel 56 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en artikel 59e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 59b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of in artikel 68 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vindt, ingeval de arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten wordt beëindigd en het niet aannemelijk is dat binnen korte tijd wederom aanspraak op een dergelijke uitkering zal ontstaan, uitbetaling van de vakantie-uitkering plaats gelijktijdig met de uitbetaling van de laatste termijn van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten of zo spoedig mogelijk daarna.

 

Art. 2.
Indien na de toepassing van het voorgaande artikel wederom aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat en dientengevolge het voorgaande artikel of artikel 59b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 68 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen moet worden toegepast, wordt daarbij rekening gehouden met hetgeen met toepassing van artikel 1 van deze beschikking reeds werd uitbetaald.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering op grond van de WAO en de Wet WIA.¹

1. Volgens de redactie dient na artikel 3 een artikel te worden ingevoegd, luidende:
Art. 4.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1976.

 

 

's-Gravenhage, 16 september 1976.
De Staatssecretaris voornoemd,
P.J.J.
Mertens.