Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
22-09-2004   Intrekking Stcrt. 2004, 180 Stcrt. 2004, 180
01-01-2002   Wijziging Stcrt. 2001, 214,
supplement
Stcrt. 2001, 214,
supplement
01-06-2000   Wijziging Stcrt. 2000, 104 Stcrt. 2000, 104
11-07-1999   Nieuwe regeling Stcrt. 1999, 129 Stcrt. 1999, 129

 

 

1 juli 1999/SV/UB/99/33966
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op artikel 76d, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De kosten welke verband houden met de overgang van personeel en vermogensbestanddelen van GAK Nederland BV naar de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten behoeve van het verrichten van reïntegratiewerkzaamheden die door GAK Nederland BV zijn gemaakt, kunnen ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds worden gebracht tot een bedrag van ten hoogste ƒ8 445 613,00.¹

1. Redactie: raadpleeg voor het eurobedrag het supplement "Aanpassingsregelingen euro" bij Staatscourant 2001, 214.

 

Art. 2.
De kosten welke verband houden met de overgang van personeel en vermogensbestanddelen van GAK Nederland BV naar de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten behoeve van het verrichten van reïntegratiewerkzaamheden die door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn gemaakt, kunnen ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds worden gebracht tot een bedrag van ten hoogste ƒ1 748 473,00.¹

1. Redactie: raadpleeg voor het eurobedrag het supplement "Aanpassingsregelingen euro" bij Staatscourant 2001, 214.

 

Art. 3.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen draagt zorg voor de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 1 en 2 aan GAK Nederland BV en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

 

Art. 4.
De declaraties van de kosten als bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden door GAK Nederland BV onderscheidenlijk de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2, titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

 

Art. 5.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 6.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling frictiekosten arbeidsintegratie.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 1 juli 1999.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

 

 

 

TOELICHTING
[1 juli 1999]

 

     In het kader van de Wet Rea is de taak van het Lisv [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] op het terrein van arbeidsbemiddeling van arbeidsgehandicapten in die zin beperkt dat Arbeidsvoorziening [zie Centrale organisatie werk en inkomen, red.] bij uitsluiting verantwoordelijk wordt voor de basisdienstverlening aan alle arbeidsgehandicapten, terwijl gemeenten en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie verantwoordelijk worden voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten met louter een sociale voorziening respectievelijk louter een Anw-uitkering of zonder uitkering. De daadwerkelijke uitvoering zal voor alle arbeidsgehandicapten grotendeels door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gaan plaatsvinden. Daartoe diende GAK AI zo volledig mogelijk over te gaan naar de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Deze overgang kon tot gevolg hebben dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en GAK Nederland BV een financieel nadeel leiden. Artikel 76d, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering bepaalt dat deze kosten ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds kunnen worden gebracht. GAK Nederland BV en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie hebben na de overgang van GAK AI blijk gegeven dat deze kosten zich inderdaad hebben voorgedaan. Deze regeling strekt ertoe dat GAK Nederland BV respectievelijk de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de kosten die verband houden met de overgang van GAK AI naar de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, tot een bepaald maximum ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds kunnen worden gebracht. Het Lisv draagt zorg voor de vergoeding van de hier bedoelde kosten aan GAK Nederland BV respectievelijk aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.