Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37 Stb. 2005, 717
26-06-2004   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 118 Stcrt. 2004, 118

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2004, nr. SV/F&W/04/39651, houdende herziening van de basispremie op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 2004

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 77, tweede lid, en 77a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Herziening basispremie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
-1. De basispremie, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt in afwijking in zoverre van artikel 8 van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004 voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 vastgesteld op 5,50%.
-2. Het gemiddeld percentage, bedoeld in artikel 77a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 5,30.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 11 juni 2004.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

TOELICHTING
[11 juni 2004]

 

     Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (versnelde afschaffing afdrachtsvermindering bij lonen) (Kamerstukken II 2003-2004, 29 516) is een drietal moties ingediend met het verzoek om het wetsvoorstel in te trekken onder aanpassing van de basispremie van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het kabinet heeft besloten gehoor te geven aan deze moties. In deze regeling wordt de daarmee samenhangende herziening van de basispremie van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld. De basispremie wordt met ingang van 1 juli 2004 vastgesteld op 5,50%. Het gemiddelde percentage van de basispremie van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering over 2004 is 5,30.
     Op grond van artikel 77a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij een herziening van de basispremie in de loop van het kalenderjaar bij de berekening en inning van de premie uit van het gemiddelde percentage dat zal gelden voor het hele kalenderjaar (5,30). Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan echter op grond van artikel 77a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, onder goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor één of meer sectoren uitgaan van de percentages die gelden op grond van artikel 77 (5,10 van 1 januari tot 1 juli 2004 en 5,50 van 1 juli tot en met 31 december 2004).

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.