1. Redactie: ingevolge artikel XV, onderdeel C, van de Regeling van 16 december 2005, Stcrt. 2005, 249, is de citeertitel "Regeling instroomcijfers WAO" gewijzigd in: Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA. Ingevolge artikel X, onderdeel J, van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007 is de onderhavige regeling met ingang van 23 december 2006 en terugwerkend tot en met 1 januari 2006 niet langer van toepassing op de WAO (zie ook de toelichting op dit artikelonderdeel).

 

 

 

Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Wijziging Stcrt. 2005, 246 Stcrt. 2005, 246
29-12-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249
29-05-2003   Wijziging Stcrt. 2003, 101 Stcrt. 2003, 101
01-04-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 51 Stcrt. 2003, 51

 

 

11 maart 2003/ nr. SV/A&L/2003/17748
Directie Sociale Verzekeringen

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 80a, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Beperking openbaarmaking tot grote werkgevers
De openbaarmaking van de gegevens, bedoeld in artikel 80a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 40 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, vindt plaats ten aanzien van werkgevers die gedurende het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop die openbaarmaking betrekking heeft, gemiddeld 250 werknemers of meer in dienst hadden.

 

Art. 2. Openbaarmaking
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt jaarlijks een rapportage op betreffende de gegevens, bedoeld in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.