1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel I, van de Regeling van 12 december 2011, Stcrt. 2011, 22967, is de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid met ingang van 1 januari 2012 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen.

 

 

 

Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
27-10-2017 01-07-2015 Wijziging Stcrt. 2017, 60678 Stcrt. 2017, 60678
01-07-2017   Wijziging Stcrt. 2017, 34423 Stcrt. 2017, 34423
01-07-2015   Wijziging Stcrt. 2015, 17549 Stcrt. 2015, 17549
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 34049 Stcrt. 2014, 34049
01-01-2013   Wijziging Stcrt. 2012, 17678 Stb. 2012, 329
01-01-2012   Wijziging Stcrt. 2011, 22967 Stcrt. 2011, 22967
01-01-2010   Wijziging Stcrt. 2009, 19487 Stb. 2009, 581
16-12-2009 01-05-2009 Wijziging Stcrt. 2009, 19166 Stcrt. 2009, 19166
01-05-2009   Wijziging Stcrt. 2009, 81 Stcrt. 2009, 81
29-12-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249
08-09-2002   Wijziging Stcrt. 2002, 171 Stcrt. 2002, 171
01-01-2002   Wijziging Stcrt. 2001, 214,
supplement
Stcrt. 2001, 214,
supplement
23-10-1999 01-07-1998 Wijziging Stcrt. 1999, 203 Stcrt. 1999, 203
25-11-1998 01-01-1998
01-10-1998
art. 2,h
01-07-1998
artt. 11 en 12
Wijziging Stcrt. 1998, 224 Stcrt. 1998, 224
19-02-1994 01-08-1993 Nieuwe regeling Stcrt. 1994, 34 Stcrt. 1994, 34

 

 

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelezen de adviezen van de Sociale Verzekeringsraad van 4 juni 1992, nr. 922639, van 18 maart 1993, nr. 931476, en van 21 oktober 1993, nr. 935086;
     Gelet op artikel 33, vijfde en zesde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en artikel 44, vijfde en zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
b. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
c. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
d. ZW: Ziektewet;
e. WW: Werkloosheidswet;
f. verlof: een tussen de werkgever en de werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen periode waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
g. prepensioen of prepensioen: een uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening, dan wel een uitkering die voorafgaat aan die uitkering of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
h. loondervingsuitkeringen:
1º. uitkeringen op grond van de WW;
2º. uitkeringen op grond van de ZW;
3º. hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of de bezoldiging op grond van artikel 76a van de ZW;
4º. uitkeringen op grond van de artikelen 6, 51 en 131 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;
5º. uitkeringen bij ziekte of werkloosheid op grond van een regeling die geldt voor personen die op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel a of b, van de ZW onderscheidenlijk artikel 6, eerste lid, onderdeel a of b, van de WW niet op grond van die wet verzekerd zijn;
6º. een uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening, dan wel een uitkering die voorafgaat aan die uitkering of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
7º. uitkeringen op grond van de wetgeving van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of van Nederland ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, een andere mogendheid of een volkenrechtelijke organisatie die naar aard en strekking overeenkomen met de uitkeringen, bedoeld onder 1º tot en met 6º;
8º. uitkeringen en inkomensvoorzieningen op grond van de Wet WIA, de WAO, de WAZ en de Wajong en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die daarmee naar hun strekking overeenkomen.

 

Art. 2.
-1. Onder loon als bedoeld in de artikelen 44, tweede lid, van de WAO, 58, tweede lid, van de WAZ en 3:48, tweede lid, van de Wajong wordt verstaan

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.