Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stcrt. 2005, 242 Stcrt. 2005, 242
22-08-2002 01-01-2002 Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 158 Stcrt. 2002, 158

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdende het treffen van regels als bedoeld in artikel 79b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Regeling verdeling premiekorting WAO)

16 augustus 2002/nr. SV/R&S/2002/58444
Directie Sociale Verzekeringen

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 79b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. De premiekorting, bedoeld in artikel 79b, eerste, tweede en derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt toegekend op de basispremie.
-2. Voor zover de werkgever, bedoeld in artikel 79b, eerste, tweede en derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, minder basispremie verschuldigd is dan de hem toegekende premiekorting, wordt de resterende premiekorting toegekend op de gedifferentieerde premie voor zover de werkgever deze premie verschuldigd is.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

‘s-Gravenhage, 16 augustus 2002.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

 

 

 

TOELICHTING
[16 augustus 2002]

 

     In het met ingang van 1 januari 2002 in werking getreden artikel 79b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is een premiekorting voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of in dienst houden, geïntroduceerd.
     Op grond van het derde lid van dat artikel worden bij ministeriële regeling regels gesteld omtrent de verdeling van deze premiekorting over de basispremie en de gedifferentieerde premie. Deze regeling voorziet daarin. Er is voor gekozen de premiekorting in eerste instantie op de basispremie toe te kennen en daarmee ten laste te laten komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Alle werkgevers zijn namelijk de basispremie verschuldigd. Indien een werkgever minder basispremie betaalt dan de premiekorting waarop hij aanspraak maakt, wordt de resterende premiekorting toegekend op de gedifferentieerde premie, voor zover hij deze verschuldigd is. Dit deel van de premiekorting komt dan ten laste van de Arbeidsongeschiktheidskas.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.