Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37 Stb. 2005, 717
17-07-2004 01-07-2004 Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 133 Stcrt. 2004, 133

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 77a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In afwijking van artikel 77a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 voor de sectoren 1, 2, 15, 16, 61, 62, 63, 64, 65 en 66, genoemd in artikel 1 van de Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren, uitgegaan van een basispremie, bedoeld in artikel 77 van die wet, van 5,50%.

 

Art. 2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit afwijking gemiddeld premiepercentage basispremie WAO 2004.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 juli 2004.¹ Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 29 juni 2004, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 juli 2004.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 29 juni 2004, Stcrt. 2004, 133, red.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 14 juni 2004.
A.G. Dümig, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[14 juni 2004]

 

     Met de Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenoemde basispremie voor de WAO vastgesteld op 5,10%. Met de brief van 1 juni 2004 heeft de Staatssecretaris van Financiën mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet heeft besloten de WAO-premie per 1 juli 2004 met 0,4 procentpunt te verhogen. Dit besluit houdt blijkens de brief verband met het kabinetsbesluit om het wetsvoorstel versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen in te trekken.
     In verband met deze tussentijdse herziening gaat het UWV ingevolge artikel 77a, eerste lid, WAO bij de berekening en inning van de premie uit van de door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor alle takken van bedrijf en beroep vast te stellen gemiddeld percentage dat zal gelden voor het gehele kalenderjaar. De minister heeft dit gemiddeld percentage vastgesteld op 5,30%. Het UWV heeft evenwel de bevoegdheid om in afwijking van deze bepaling in bijzondere gevallen voor één of meer sectoren uit te gaan van de afzonderlijke premiepercentages voor het eerste en tweede halfjaar van 2004 (artikel 77a, tweede lid, WAO) (5,10% van 1 januari 2004 tot 1 juli 2004 en 5,50% van 1 juli tot en met 31 december 2004). Het UWV heeft besloten van deze bevoegdheid gebruik te maken voor de sectoren 1, 2, 15, 16, 61, 62, 63, 64, 65 en 66 uit artikel 1 van de Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren. Dit betreft de sectoren Agrarisch bedrijf, Tabakverwerkende industrie, Slagersbedrijven, Slagers overig en de zes sectoren Overheid.
     In deze sectoren wordt een systematiek gehanteerd waarin de premie voortschrijdend cumulatief wordt afgerekend. In de eerste maanden van 2004 is in deze sectoren derhalve afgerekend op basis van de voor 2004 vastgestelde premie van 5,10%. Indien zou moeten worden uitgegaan van een gemiddeld premiepercentage voor het gehele premiejaar 2004, zou dat financieel en administratief onevenredig veel lasten met zich meebrengen.
     In de andere sectoren wordt een zogenoemde voorschotpremie geïnd en wordt na afloop van het jaar de premie afgerekend. Voor deze sectoren is het praktischer om af te rekenen op basis van één gemiddeld premiepercentage voor 2004 dan op basis van twee premiepercentages voor twee verschillende tijdvakken in 2004.

 

Amsterdam, 14 juni 2004.
A.G. Dümig, voorzitter Raad van bestuur UWV
.