Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
19-08-2010 01-01-2010 Wijziging Stcrt. 2010, 12828 Stcrt. 2010, 12828
23-06-2004   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 115 Stcrt. 2004, 115

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 30, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 11, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 10, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
d. Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
e. verzekerde: degene die verzekerd is in de zin van de WAO, respectievelijk de WAZ;
f. zelfstandige: de zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenoot, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de WAZ;
g. vestiging in Nederland: het tijdstip waarop een persoon ingezetene wordt als bedoeld in artikel 1:2 van de Wet Wajong;
h. aanvang van de studie: de eerste dag dat een persoon studerende is als bedoeld in artikel 1:4, tweede lid, van de Wet Wajong;
i. normaal arbeid verrichten: arbeid verrichten met dezelfde functiebelasting, arbeidstijden, beloning en arbeidsomstandigheden als een vergelijkbare gezonde werknemer, respectievelijk zelfstandige.

 

Art. 2. Arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering
-1. Ten aanzien van de verzekerde die na de aanvang van de verzekering drie maanden of langer normaal arbeid heeft verricht, wordt de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.