Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37 Stb. 2005, 717
01-01-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2001, 128 Stcrt. 2001, 128

 

 

     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De basispremie, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het jaar 2002 voor alle takken van bedrijf en beroep vastgesteld op 4,76% van het loon van de werknemer.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit basispremie WAO 2002.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 27 juni 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[27 juni 2001]

 

     De WAO wordt vanaf 1998 deels rechtstreeks voor risico van de individuele werkgever, deels via een naar individuele werkgever gedifferentieerde premie en deels via een voor iedere werkgever uniforme basispremie gefinancierd.
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen (zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] heeft als fondsbeheerder van het Arbeidsongeschiktheidsfonds de wettelijke taak het deel van de premie vast te stellen dat ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Artikel 1 van dit besluit strekt hiertoe.
     De premie die door werkgevers wordt opgebracht, is voor 2002 vastgesteld op 4,76% van de premieplichtige loonsom. Dit besluit behoeft op grond van artikel 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Amsterdam, 27 juni 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.