Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2011   Intrekking Stb. 2010, 867 Stb. 2010, 868
24-11-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 226 Stcrt. 2002, 226
01-01-1998 01-10-1997 Wijziging Stcrt. 1997, 246 Stb. 1997, 391
samen met
Stb. 1997, 795
12-11-1997 01-10-1997 Wijziging Stcrt. 1997, 216 Stcrt. 1997, 216
01-01-1998 01-10-1997 Nieuwe regeling Stcrt. 1997, 176 Stb. 1997, 391
samen met
Stb. 1997, 795

 

 

     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op de artikelen 75 tot en met 75f van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de regeling inzake eigen risico dragen in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering de regels opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Indien de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Stb. 1996, 175) in werking treedt en het bij koninklijke boodschap van 21 juni 1996 ingediende voorstel van wet Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Kamerstukken 25 415) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eigen risico dragen WAO.

 

 

     Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 11 september 1997.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE  1

 

     De wettelijke regeling inzake het eigen risico dragen WAO, zoals geïntroduceerd in de Wet premiedifferentiatie en marktwerking arbeidsongeschiktheidsregelingen (Pemba), geeft het UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] geen opdracht of bevoegdheid tot het stellen van regels. De wettelijke regeling is ter zake voldoende duidelijk. Ten aanzien van een aantal onderdelen is er behoefte aan duidelijkheid over de wijze waarop het UWV met de regeling omgaat. In deze bijlage worden regels gegeven over de wijze waarop omgegaan wordt met de aanvraag en de eindiging van het eigen risico dragen, de gevolgen van herziening en intrekking van uitkering en verrekening van uitkering, en de garantie.


Aanvraag

     Bepalend voor de vraag of de aanvraag om toestemming tot eigen risico dragen tijdig is ingediend, is de dag van ontvangst van de aanvraag door het UWV. Een per post ontvangen aanvraag is ook tijdig mits dertien weken vóór 1 januari respectievelijk 1 juli van enig jaar ter post bezorgd en binnen een week ontvangen. Een aanvraag per fax wordt als schriftelijke aanvraag beschouwd.
     Indien bij een aanvraag geen garantie is overgelegd, wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld een garantie over te leggen binnen een termijn eindigend acht weken vóór 1 januari respectievelijk 1 juli van enig jaar. Indien de werkgever niet vóór de afloop van de gestelde termijn de garantie overlegt, hoeft het UWV de aanvraag niet te behandelen als een aanvraag die dertien weken vóór de beoogde datum is ingediend.
     Op een aanvraag van een startende werkgever die voldoet aan alle voorwaarden wordt toestemming verleend tot eigen risico dragen indien de aanvraag is ingediend uiterlijk op het moment waarop hij na zijn aanmelding als werkgever, door het UWV wordt ingeschreven als werkgever. Als de aanvrager startende werkgever wordt binnen drie jaar nadat het eigen risico dragen is geëindigd doordat hij geen personeel meer in dienst had, kan toestemming worden verleend, tenzij beoogd wordt de wettelijk geregelde termijn te omzeilen binnen welke een werkgever niet opnieuw eigenrisicodrager kan worden.


Tekst garantie

     Indien een werkgever een garantie van een kredietinstelling of een verzekeraar overlegt overeenkomstig bijgaand model, wordt de toestemming verleend indien hij overigens aan de voorwaarden voldoet.


Herziening en intrekking van uitkering

     Het UWV vergoedt aan de eigenrisicodrager bij herziening of intrekking van de uitkering als gevolg van door de eigenrisicodrager ingesteld bezwaar of beroep op een kortere termijn dan binnen zes weken na de beslissing op bezwaar of de uitspraak het ten onrechte of te veel betaalde. In de vergoeding is de rente over het te veel of ten onrechte betaalde begrepen.
     Bij herziening of intrekking met terugwerkende kracht buiten bezwaar of beroep van de werkgever vergoedt het UWV aan de eigenrisicodrager een bedrag gelijk aan de uitkering die ten onrechte of tot een hoog bedrag is betaald.


Verrekening

     Indien het UWV te veel of ten onrechte betaalde uitkering verrekent met door de eigenrisicodrager te betalen arbeidsongeschiktheidsuitkering, betaalt de eigenrisicodrager volgens opgave van het UWV het na verrekening aan de uitkeringsgerechtigde toekomende bedrag. Het niet aan de uitkeringsgerechtigde tot uitbetaling komende bedrag wordt betaald aan het UWV ter verrekening met het fonds of de fondsen ten gunste waarvan het bedrag moet komen.


Einde van het eigen risico dragen

     Ter zake van de tijdigheid van de aanvraag tot eindiging is hetgeen is vermeld omtrent de aanvraag tot toestemming van overeenkomstige toepassing.
     Indien het eigen risico dragen eindigt als gevolg van eindiging van het werkgeverschap van de eigenrisicodrager, neemt het UWV de betaling over en verhaalt hij deze op de garant indien de voormalige eigenrisicodrager ophoudt te betalen. Zodra het UWV op de hoogte is van het feit dat de noodregeling over een garant is uitgesproken of dat de garant niet langer voldoet aan de voorwaarden voor kredietinstelling of verzekeraar, wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld binnen vier weken een nieuwe garantie te laten stellen door een bevoegde kredietinstelling of verzekeraar. Indien de werkgever zorgt voor een nieuwe garantie binnen de gestelde termijn, wordt de toestemming niet beëindigd.

 

 

 

BIJLAGE  2

Garantie

 

De ondergetekende,........,
gevestigd te........,
hierna te noemen "de Verzekeraar" ¹,
in aanmerking nemende;

     dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, hierna te noemen "het UWV", aan ......, hierna te noemen "de Werkgever", toestemming verleent als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, hierna te noemen de WAO, om het risico van betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering met ingang van ........ zelf te dragen indien de werkgever een schriftelijke garantie overlegt als bedoeld in artikel 75, eerste lid, WAO;
     dat de Werkgever jegens zijn werknemers en het UWV verplichtingen heeft die voortvloeien uit het zelf dragen van het genoemde risico;
     dat de Werkgever gehouden is zekerheid te stellen voor de juiste, volledige en tijdige nakoming van deze verplichtingen;
     dat de Verzekeraar bereid is deze zekerheid te stellen in de vorm van deze garantie;
     dat de Verzekeraar een verzekeraar is als bedoeld in artikel 75, derde lid, WAO;
     verplicht zich hierbij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 75, vierde lid, WAO, ten behoeve van het UWV tot nakoming van de bovengenoemde verplichtingen van de Werkgever en verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek van het UWV, waarin deze verklaart dat de Werkgever, dan wel diens rechtsopvolger onder algemene titel of de verkrijgende werkgever als bedoeld in artikel 75b, vierde of zesde lid, van de WAO, in verzuim is met de nakoming van genoemde verplichtingen, aan het UWV te zullen voldoen hetgeen het UWV volgens zijn schriftelijke opgaven ingevolge het bepaalde in de WAO van de Werkgever dan wel de Verzekeraar te vorderen heeft.

     Deze garantie strekt zich niet uit tot arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ter zake van arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door een omstandigheid als bedoeld in artikel 64, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 of door een kernongeval als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, en de boete, bedoeld in artikel 75e, vijfde lid, WAO.

     De Verzekeraar heeft het recht deze garantie te allen tijde te beëindigen door schriftelijke opzegging bij het UWV. Deze garantie verliest haar geldigheid met ingang van de dag van ontvangst van het aangetekend schrijven van de Verzekeraar waarin hij de garantie opzegt. De opzegging laat onverlet dat de garantie zich uitstrekt tot de verplichtingen voortvloeiende uit het risico dat de Werkgever, dan wel diens rechtsopvolger onder algemene titel of de verkrijgende werkgever als bedoeld in artikel 75b, vierde of zesde lid, WAO, blijft dragen ter zake van de arbeidsongeschiktheidsuitkering die is of wordt toegekend aan de werknemer die in dienstbetrekking stond van de Werkgever op de eerste dag van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid indien deze is gelegen vóór de dag van ontvangst van de melding van de opzegging van deze garantie.

.......... (naam verzekeraar)
.......... (plaats en datum)


1. Indien de garantie wordt versterkt door een kredietinstelling, wordt in plaats van "Verzekeraar" respectievelijk "verzekeraar" telkens gelezen "Kredietinstelling" respectievelijk "kredietinstelling" en in plaats van de zinsnede "dat de Verzekeraar een verzekeraar is als bedoeld in artikel 75, derde lid, WAO" wordt gelezen: dat de Kredietinstelling een kredietinstelling is als bedoeld in artikel 75, tweede lid, WAO.

 

 

 

 

VERLENGING  TERMIJN  VOOR  HET  INDIENEN  VAN  EEN  GARANTIE  TEN  BEHOEVE  VAN  HET  EIGEN  RISICO  DRAGEN  WAO

29 oktober 1997, Stcrt. 1997, 216
Inwerkingtreding: 1 oktober 1997
(T.a.v. artt. 75 t/m 75f WAO)

 

 

     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op de artikelen 75 tot en met 75f van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In afwijking van het gestelde in bijlage 1 van het Besluit eigen risico dragen WAO wordt de werkgever die ten behoeve van het zelf dragen van het risico van betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering met ingang van 1 januari 1998 vóór 1 oktober 1997 een aanvraag heeft ingediend, in de gelegenheid gesteld tot en met 15 december 1997 een garantie te overleggen.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1997.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 29 oktober 1997.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[29 oktober 1997]

 

     Met het Besluit eigen risico dragen WAO heeft het Landelijk instituut sociale verzekeringen [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] een aantal regels gesteld met betrekking tot het zelf dragen van het risico van betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals dat wordt ingevoerd met de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba). Deze regels hebben onder meer betrekking op de termijn waarbinnen een garantie moet worden overlegd na de aanvraag tot het eigen risico dragen. Bepaald is dat werkgevers die een aanvraag indienen voor eigen risico dragen tot uiterlijk vijf weken na afloop van de uiterste datum van aanvraag de garantie kunnen overleggen.
     Voor het eigen risico dragen met ingang van 1 januari 1998 verstrijkt de termijn voor het indienen van de garantie op 5 november 1997. Gelet op het nog in behandeling zijnde wetsvoorstel Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Kamerstukken 25 415), waarin onder meer bepalingen omtrent de (omvang van) de garantie zijn opgenomen, is de datum van 5 november 1997 niet haalbaar. In verband hiermee wordt de werkgever die ten behoeve van het zelf dragen van het risico van betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering met ingang van 1 januari 1998 vóór 1 oktober 1997 een aanvraag heeft ingediend, in de gelegenheid gesteld tot en met 15 december 1997 een garantie te overleggen.

 

Amsterdam, 29 oktober 1997.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.