1. Volgens de redactie dient dit besluit terugwerkend tot en met 1 januari 2002 (inwerkingtredingsdatum Wet SUWI) te vervallen dan wel te worden aangepast.

 

 

 

Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
14-07-1999   Nieuwe regeling Stcrt. 2000, 158 Stcrt. 2000, 158

 

 

     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 19, 34, 36a en 50 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 7, 18, 35 en 55 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 6, 16, 28 en 47 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen hanteert ter zake van het al dan niet toekennen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of voorschotten per einde wachttijd en per einde toekenningstermijn, het terugvorderen van voorschotten en bij beslissingen over het intrekken of verlagen van toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in verband met vermindering van arbeidsongeschiktheid op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) het beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit is van toepassing op voorschotbeslissingen die zijn afgegeven op of na de in werkingtreding van dit besluit.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 juli 1999.
Het Besluit einde wachttijd en uitlooptermijn WAO, WAZ en Wajong ยน wordt per deze datum ingetrokken.

1. Besluit van 25 november 1998 (Stcrt 1998, 236), inwerkingtreding 1 februari 1999.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit einde wachttijd en uitlooptermijn WAO, WAZ en Wajong 1999.

 

 

     Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 10 augustus 2000.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

     a. Het Lisv [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] hanteert ter zake van het al dan niet toekennen van voorschotten, het terugvorderen van voorschotten, het al dan niet toekennen respectievelijk voortzetten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) per einde wachttijd respectievelijk per einde toekenningstermijn het navolgende beleid.
     Onder wachttijd wordt verstaan het tijdvak van 52 weken, bedoeld in artikel 19 WAO, artikel 7 WAZ en artikel 6 Wajong.
     Onder toekenningstermijn wordt verstaan de periode van vijf jaar waarover op grond van artikel 34 WAO, artikel 35 WAZ en artikel 28 Wajong de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend.
1. De uitvoeringsinstelling licht de verzekerde schriftelijk in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.