Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37 Stb. 2005, 717
01-01-2001   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 190
Rectificatie in
Stcrt. 2004, 201
Stcrt. 2004, 190

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering over het jaar 2005 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:
Gemiddeld premieplichtig loon: €|25 700,00
Grens grote/kleine werkgever: €|642 500,00
Gemiddeld percentage: 1,71%
Maximumpremie grote werkgevers: 6,84%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage: 1,75%
Rekenpercentage: 1,67%
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever:
1 jaar bekend: 12,50
2 jaar bekend: 3,43
3 jaar bekend: 1,92
4 jaar bekend: 1,36

 

Art. 2.
Het rekenpercentage, bedoeld in artikel 1, wordt verhoogd respectievelijk verlaagd met de in artikel 4a van het Besluit premiedifferentiatie WAO bedoelde opslagen en kortingen voor kleine werkgevers, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie, opslagen en kortingen WAO 2005.

 

Art. 4.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage, bedoeld in artikel 78, tweede lid, onderdeel a en b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,¹ in werking met ingang van 1 januari 2005.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 29 oktober 2004, Stcrt. 2004, 215, red.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 27 september 2004.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[27 september 2004]

 

Algemeen

     Op grond van artikel 78, tweede lid, van de WAO stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), onder goedkeuring van de minister, een voor alle takken van bedrijf en beroep gelijk rekenpercentage en gemiddeld percentage vast. Bij het Besluit premiedifferentiatie WAO (het besluit) zijn regels gesteld over de wijze waarop het rekenpercentage en het gemiddelde percentage worden vastgesteld. Tevens zijn daarin regels gesteld over de wijze waarop de opslag of korting wordt berekend en regels over de percentages die ten hoogste aan een werkgever in rekening mogen worden gebracht en die ten minste in rekening moeten worden gebracht.
     Met de wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO (Besluit van 12 november 2003, Stb. 2003, 474) is geregeld dat branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers per 1 januari 2004 is ingevoerd.
     Op grond van het besluit stelt het UWV een aantal parameters vast die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele premie WAO voor de werkgever. De parameters gelden voor de premie verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar 2005.


Gemiddelde premieplichtige loon

     Het gemiddelde premieplichtige loon dient als basis voor het onderscheid tussen grote en kleine werkgevers als bedoeld in artikel 1, onderdeel e en f, van het Besluit premiedifferentiatie WAO. Kleine werkgever is de werkgever te wiens laste in het tweede kalenderjaar (2003) dat aan het premiejaar (2005) vooraf is gegaan, een premieplichtig loon is gekomen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 25-maal het gemiddelde premieplichtige loon (€|642 500,-); grote werkgever is de werkgever te wiens laste in dat jaar een premieplichtig loon is gekomen dat meer bedraagt dan 25-maal het gemiddelde premieplichtige loon.


Gemiddelde percentage

     Het gemiddelde percentage is het percentage, bedoeld in artikel 78, tweede lid, onderdeel b, van de WAO en artikel 3, eerste lid van het besluit. Dit percentage is kort gezegd het totaalbedrag van de in 2005 verwachte lasten verminderd met de verwachte niet-premiebaten van de Arbeidsongeschiktheidskas, vermenigvuldigd met honderd, welke uitkomst wordt gedeeld door het totaalbedrag van het in het premiejaar verwachte premieplichtige loon én te betalen uitkeringen.


Rekenpercentage

     Het rekenpercentage, bedoeld in aartikel 78, tweede lid, onderdeel a, van de WAO en artikel 2, van het besluit, wordt afgeleid van het gemiddelde percentage. Daarbij wordt gecorrigeerd voor het effect van de maximumpremie op de premieopbrengst en de intering op het vermogen van de Arbeidsongeschiktheidskas.


Maximumpremie

     De gedifferentieerde premie is ten hoogste viermaal het gemiddelde percentage (de maximumpremie bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit). Het maximum vloeit voort uit de vaststelling van het gemiddelde percentage.


Minimumpremie

     In artikel 9, eerste lid, van het besluit is bepaald dat de premie ten minste nihil is. De werkelijke minimumpremie voor grote werkgevers bedraagt bij een individueel werkgeversrisicopercentage van nihil in 2005 0%. Dit percentage is, met toepassing van de afrondingen in artikel 4, achtste lid, en artikel 9, derde lid, van het besluit, als volgt tot stand gekomen: rekenpercentage - (gemiddelde werkgeversrisicopercentage) = 1,67% - 1,75% = –0,08%.
     Aangezien de premie ten minste nihil is, wordt de minimumpremie 0%.


Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

     Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage is het percentage, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het besluit, en is kort gezegd het quotiënt van de uitkeringslasten WAO 2003, gedurende de periode van vijf jaar vanaf de dag van ingang als bedoeld in artikel 76f WAO, dus ingegaan in de periode 1998 tot en met 2003, en het gemiddelde premieplichtige loon in de jaren 1999 tot en met 2003.


Correctiefactor ontbrekende jaren

     Voor grote werkgevers die niet gedurende de gehele periode die bepalend is voor het individueel en het gemiddeld werkgeversrisicopercentage (berekeningstijdvak) werkgever zijn geweest, is in artikel 7 van het besluit een correctie voorgeschreven op het individueel werkgeversrisicopercentage. De correctie doet zich voor indien de werkgever is gestart vóór 2003, maar niet gedurende de gehele periode van 1999 tot en met 2003 werkgever is geweest, of de werkgever heeft binnen de periode van 1999 tot en met 2003 een periode waarin hij geen werknemers heeft gehad en dus geen werkgever is geweest.
     In deze situaties kan een individueel werkgeversrisicopercentage worden bepaald over een onvolledige periode. Voor ieder ontbrekend jaar wordt een correctie toegepast. De correctiefactor is berekend door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage over de periode van 1999 tot en met 2003 te delen door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage over het aantal beschikbare jaren.


Startende grote werkgever

     De grote werkgever die in 2003, 2004 of 2005 start, betaalt op grond van artikel 8, eerste lid, van het besluit het rekenpercentage. Er kan namelijk geen individueel werkgeversrisicopercentage worden bepaald. Aan de hand van de loonsom in het jaar waarin de werkgever is gestart, wordt bepaald of de werkgever een grote of een kleine werkgever is.


Opslagen/kortingen grote werkgevers

     De individuele opslag of korting voor een grote werkgever is gelijk aan het individuele werkgeversrisicopercentage, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit, verminderd met het gemiddelde werkgeversrisicopercentage (artikel 4, derde lid, van het besluit).


Opslagen/kortingen kleine werkgevers

     De opslag of korting is voor alle kleine werkgevers in een sector gelijk aan het sectorpercentage van de kleine werkgevers in de sector, bedoeld in artikel 4a, tweede lid, van het besluit, verminderd met de gemiddelde premie, bedoeld in artikel 3, eerste lid van het besluit.
     Als het totaalbedrag van de voor 2005 geraamde premieplichtige loonsom van de kleine werkgevers in een sector, die geen eigenrisicodrager zijn, gelijk is aan of kleiner is dan 25-maal het gemiddelde premieplichtig loon in 2005, dan wordt voor die sector de korting/opslag op nihil vastgesteld (artikel 4a, vierde lid, van het besluit). Dit is voor vijf sectoren het geval (sectoren 19, 25, 26, 27 en 63).


Goedkeuring

     Dit besluit behoeft op grond van artikel 78, tweede lid, van de WAO op onderdelen de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Inwerkingtreding

     Het onderhavige besluit treedt, onder voorbehoud van ministeriële goedkeuring, in werking op 1 januari 2005.

 

Amsterdam, 27 september 2004.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

BIJLAGE

Sectorale opslagen en kortingen voor kleine werkgevers in 2005

 

Sector ¹ Opslag/korting Premie
1 Agrarisch bedrijf 0,65xxxx 2,32xxxx
2 Tabakverwerkende industrie –0,27xxxx 1,40xxxx
3 Bouwbedrijf 0,58xxxx 2,25xxxx
4 Baggerbedrijf –0,29xxxx 1,38xxxx
5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,26xxxx 1,93xxxx
6 Timmerindustrie –0,47xxxx 1,20xxxx
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,16xxxx 1,83xxxx
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,13xxxx 1,80xxxx
9 Grafische industrie 0,13xxxx 1,80xxxx
10 Metaalindustrie 0,12xxxx 1,79xxxx
11 Elektrotechnische industrie 0,11xxxx 1,78xxxx
12 Metaal- en technische bedrijfstakken –0,20xxxx 1,47xxxx
13 Bakkerijen –0,06xxxx 1,61xxxx
14 Suikerverwerkende industrie 0,48xxxx 2,15xxxx
15 Slagersbedrijven 0,59xxxx 2,26xxxx
16 Slagers overig 1,44xxxx 3,11xxxx
17 Detailhandel en ambachten 0,50xxxx 2,17xxxx
18 Reiniging 1,26xxxx 2,93xxxx
19 Grootwinkelbedrijf 0,00xxxx 1,67xxxx
20 Havenbedrijven –0,53xxxx 1,14xxxx
21 Havenclassificeerders –0,39xxxx 1,28xxxx
22 Binnenscheepvaart –0,70xxxx 0,97xxxx
23 Visserij –0,77xxxx 0,90xxxx
24 Koopvaardij –0,75xxxx 0,92xxxx
25 Vervoer KLM 0,00xxxx 1,67xxxx
26 Vervoer NS 0,00xxxx 1,67xxxx
27 Vervoer posterijen 0,00xxxx 1,67xxxx
28 Taxi- en ambulancevervoer 0,11xxxx 1,78xxxx
29 Openbaar vervoer –1,35xxxx 0,32xxxx
30 Besloten busvervoer 0,51xxxx 2,18xxxx
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht –0,62xxxx 1,05xxxx
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht –0,08xxxx 1,59xxxx
33 Horeca algemeen –0,24xxxx 1,43xxxx
34 Horeca catering –0,40xxxx 1,27xxxx
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,00xxxx 1,67xxxx
38 Banken –1,01xxxx 0,66xxxx
39 Verzekeringswezen –0,45xxxx 1,22xxxx
40 Uitgeverij –0,50xxxx 1,17xxxx
41 Groothandel I –0,45xxxx 1,22xxxx
42 Groothandel II –0,13xxxx 1,54xxxx
43 Zakelijke dienstverlening I –0,38xxxx 1,29xxxx
44 Zakelijke dienstverlening II –0,90xxxx 0,77xxxx
45 Zakelijke dienstverlening III –0,45xxxx 1,22xxxx
46 Zuivelindustrie –0,98xxxx 0,69xxxx
47 Textielindustrie 1,42xxxx 3,09xxxx
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,25xxxx 1,92xxxx
49 Chemische industrie 0,73xxxx 2,40xxxx
50 Voedingsindustrie 0,36xxxx 2,03xxxx
51 Algemene industrie 1,72xxxx 3,39xxxx
52 Uitzendbedrijven 0,06xxxx 1,73xxxx
53 Bewakingsondernemingen –1,01xxxx 0,66xxxx
54 Culturele instellingen –0,49xxxx 1,18xxxx
55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,29xxxx 1,96xxxx
56 Schildersbedrijf 0,61xxxx 2,28xxxx
57 Stukadoorsbedrijf 1,53xxxx 3,20xxxx
58 Dakdekkersbedrijf 0,41xxxx 2,08xxxx
59 Mortelbedrijf –0,90xxxx 0,77xxxx
60 Steenhouwerijbedrijf 1,21xxxx 2,88xxxx
61 Overheid, Onderwijs en wetenschappen –0,28xxxx 1,39xxxx
62 Overheid, Rijk, politie en rechterlijke macht –0,73xxxx 0,94xxxx
63 Overheid, Defensie 0,00xxxx 1,67xxxx
64 Overheid, Provincies, gemeenten en waterschappen –0,57xxxx 1,10xxxx
65 Overheid, Openbare nutsbedrijven –1,07xxxx 0,60xxxx
66 Overheid, Overige instellingen –1,01xxxx 0,66xxxx
67 Werk en reïntegratie –0,59xxxx 1,08xxxx
68 Railbouw –0,60xxxx 1,07xxxx
69 Telecommunicatie –0,63xxxx 1,04xxxx

1. Zie ook Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren, red.