Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2004   Intrekking Stcrt. 2003, 229 Stb. 2003, 474
01-01-2004   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 128 Stcrt. 2003, 128

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering over het jaar 2004 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:
Gemiddeld premieplichtig loon: €|25 000,00
Grens grote/kleine werkgever: €|625 000,00
Gemiddeld percentage: 2,24%
Maximumpremie grote werkgevers: 8,96%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage: 1,86%
Rekenpercentage: 2,32%
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever:
1 jaar bekend: 9,30
2 jaar bekend: 2,81
3 jaar bekend: 1,73
4 jaar bekend: 1,29

 

Art. 2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie WAO 2004.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage, bedoeld in artikel 78, tweede lid, onderdeel a en b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, in werking met ingang van 1 januari 2004.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 23 juni 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

TOELICHTING
[23 juni 2003]

 

    Dit besluit geeft nadere invulling aan de vaststelling van de gedifferentieerde premie WAO voor individuele werkgevers over het jaar 2004.


Algemeen

     Op grond van artikel 78, tweede lid, van de WAO stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), onder goedkeuring van de minister, een voor alle takken van bedrijf en beroep gelijk rekenpercentage en gemiddeld percentage vast. Bij het Besluit premiedifferentiatie WAO (het besluit), gebaseerd op artikel 78, zesde lid, van de WAO, zijn regels gesteld over de wijze waarop het rekenpercentage en het gemiddelde percentage worden vastgesteld. Tevens zijn daarin regels gesteld over de wijze waarop de opslag of korting wordt berekend en regels over de percentages die ten hoogste aan een werkgever in rekening mogen worden gebracht en die ten minste in rekening moeten worden gebracht.
     Op grond van het besluit stelt het UWV een aantal parameters vast die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele premie WAO voor de werkgever. De parameters gelden voor de premie verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar 2003.


Gemiddelde premieplichtige loon

     Het gemiddelde premieplichtige loon dient als basis voor het onderscheid tussen grote en kleine werkgevers als bedoeld in artikel 1, onderdeel e en f, van het Besluit premiedifferentiatie WAO. Het gemiddelde premieplichtige loon is mede gebaseerd op informatie van het Centraal Planbureau (CEP2002). Kleine werkgever is de werkgever te wiens laste in het tweede kalenderjaar (2002) dat aan het premiejaar (2004) vooraf is gegaan, een premieplichtig loon is gekomen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 25-maal het gemiddelde premieplichtige loon (€|625 000,-); grote werkgever is de werkgever te wiens laste in dat jaar een premieplichtig loon is gekomen dat meer bedraagt dan 25-maal het gemiddelde premieplichtige loon.


Gemiddelde percentage

     Het gemiddelde percentage is het percentage, bedoeld in artikel 78, tweede lid, onderdeel b, van de WAO en artikel 3, eerste lid, van het besluit, en is kort gezegd het totaalbedrag van de in 2004 verwachte lasten verminderd met de niet-premiebaten van de Arbeidsongeschiktheidskas, vermenigvuldigd met honderd, welke uitkomst wordt gedeeld door het totaalbedrag van het in het premiejaar verwachte premieplichtige loon én te betalen uitkeringen.


Rekenpercentage

     Het rekenpercentage, bedoeld in artikel 78, tweede lid, onderdeel a, van de WAO en artikel 2, van het besluit, wordt afgeleid van het gemiddelde percentage. Daarbij wordt gecorrigeerd voor het effect van de maximumpremie op de premieopbrengst en de noodzakelijke aanvulling van het vermogen van de Arbeidsongeschiktheidskas. Kleine werkgevers kennen sinds 2003 niet langer een gedifferentieerde premie. De opslag en korting is voor hen op nihil gesteld, zoals is bepaald in artikel 4a van het besluit. Zij betalen dus het rekenpercentage.


Maximumpremie grote werkgevers

     De gedifferentieerde premie is voor een grote werkgever ten hoogste viermaal het gemiddelde percentage (de maximumpremie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit). Het maximum vloeit voort uit de vaststelling van het gemiddelde percentage.
     Deze grens is uitsluitend voor grote werkgevers van belang.


Minimumpremie grote werkgevers

     Voor de grote werkgevers is in artikel 9, eerste lid, van het besluit bepaald dat de premie ten minste nihil is. De werkelijke minimumpremie voor grote werkgevers bedraagt bij een individueel werkgeversrisicopercentage van nihil in 2003 0,46%. Dit percentage is, met toepassing van de afrondingen in artikel 4, achtste lid, en artikel 9, derde lid, van het besluit, als volgt tot stand gekomen: rekenpercentage - (gemiddelde werkgeversrisicopercentage) = 2,32% - 1,86% = 0,46%.


Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

     Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage is het percentage, bedoeld in artikel 4, eerste en derde lid, van het besluit, en is kort gezegd het quotiënt van de uitkeringslasten WAO 2002, gedurende de periode van vijf jaar vanaf de dag van ingang als bedoeld in artikel 76f WAO, dus ingegaan in de periode 1997 tot en met 2002, en het gemiddelde premieplichtige loon in de jaren 1998 tot en met 2002. De individuele opslag of korting voor de werkgever is gelijk aan het individuele werkgeversrisicopercentage, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit, verminderd met het gemiddelde werkgeversrisicopercentage.


Correctiefactor ontbrekende jaren

     Voor werkgevers die niet gedurende de gehele periode die bepalend is voor het individueel en het gemiddeld werkgeversrisicopercentage (berekeningstijdvak) werkgever zijn geweest, is in artikel 7 van het besluit een correctie voorgeschreven op het individueel werkgeversrisicopercentage. De correctie doet zich voor indien de werkgever is gestart vóór 2002, maar niet gedurende de gehele periode van 1998 tot en met 2002 werkgever is geweest, of de werkgever heeft binnen de periode van 1998 tot en met 2002 een periode waarin hij geen werknemers heeft gehad en dus geen werkgever is geweest.
     In deze situaties kan een individueel werkgeversrisicopercentage worden bepaald over een onvolledige periode. Voor ieder ontbrekend jaar wordt een correctie toegepast. De correctiefactor is berekend door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage over de periode van 1998 tot en met 2002 te delen door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage over het aantal beschikbare jaren.


Startende grote werkgever

     De grote werkgever die in 2002, 2003 of 2004 start, betaalt op grond van artikel 8, eerste lid, van het besluit en artikel 78, tweede lid, onderdeel a, van de WAO het rekenpercentage. Er kan namelijk geen individueel werkgeversrisicopercentage worden bepaald. Aan de hand van de loonsom in het jaar waarin de werkgever is gestart, wordt bepaald of de werkgever een grote of een kleine werkgever is.


Goedkeuring

     Dit besluit behoeft op grond van artikel 78, tweede lid, van de WAO op onderdelen de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Amsterdam, 23 juni 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.