Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37 Stb. 2005, 717
28-08-1998   Nieuwe regeling Stcrt. 1998, 161 Stcrt. 1998, 161

 

 

19 augustus 1998

     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 78, tweede en derde lid, WAO;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Ten aanzien van een buitenlandse werkgever waarvan een deel van het personeel onder het Nederlandse socialeverzekeringsrecht valt, wordt voor het bepalen van het premieplichtig loon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit premiedifferentiatie WAO alleen rekening gehouden met het premieplichtig loon van dit personeel.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking twee dagen na plaatsing ervan in de Staatscourant.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premieplichtig loon buitenlandse werkgever.

 

 

Amsterdam, 19 augustus 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[19 augustus 1998]

 

     Buitenlandse werkgevers zijn bij Nederlandse uitvoeringsinstellingen aangesloten wanneer zij personeel in dienst hebben dat sociaal verzekerd is naar de Nederlandse wetgeving. Gelet op het Besluit premiedifferentiatie WAO (Stb. 1997, 338) is het bij deze groep werkgevers de vraag welk loon meegenomen moet worden bij de berekening van de opslag of de korting van de gemiddelde werkgeverspremie; alle loonsommen van het buitenlandse bedrijf of uitsluitend hetgeen in Nederland wordt verloond. Uitgaande van het loonbegrip van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en het begrip dienstbetrekking van de ZW, WAO en WW wordt hier vastgesteld dat voor het bepalen van het premieplichtig loon in de zin van het Besluit premiedifferentiatie WAO alleen rekening wordt gehouden met het premieloon van werknemers aangesloten bij het Nederlandse stelsel.
     Daarmee wordt overeenkomstig gehandeld met hetgeen in artikel 78, derde lid, tweede volzin, WAO is bepaald ten aanzien van Nederlandse werkgevers die aangesloten zijn bij meer dan één sector. Voor ieder bedrijfsonderdeel wordt hier een afzonderlijke berekening doorgevoerd.
     Deze handelwijze heeft gevolgen voor het indelen van de werkgever als "grote" of "kleine" werkgever in de zin van het Besluit premiedifferentiatie WAO. Grote of zeer grote buitenlandse werkgevers die één of enkele werknemers via het Nederlandse stelsel verzekerd hebben, zullen worden beschouwd als een "kleine" werkgever.

 

Amsterdam, 19 augustus 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.