Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2003   Intrekking Stcrt. 2001, 238 Stcrt. 2001, 238
01-01-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2001, 238 Stcrt. 2001, 238

 

 

     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie, bedoeld in artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het kalenderjaar 2002 vastgesteld op 7,96%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 januari 2003.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premie vrijwillige verzekering Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 2002.

 

 

     Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 29 november 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[29 november 2001]

 

     Op grond van artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering stelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen [Lisv, zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. Sinds 1 januari 1998 bestaat de WAO-premie uit twee delen: een landelijk uniforme premie en een naar werkgever gedifferentieerde premie. De basis voor de gedifferentieerde premie is het rekenpercentage.
     Het Lisv streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WAO-premie betalen als werkgevers. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld als de som van de basispremie en het rekenpercentage. De basispremie 2002 is vastgesteld op 5,85%. Het door het Lisv vastgestelde rekenpercentage voor 2002 bedraagt 2,11%. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden in 2002 bedraagt derhalve 7,96% voor 2002.

 

Amsterdam, 29 november 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.