Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2004   Intrekking Stcrt. 2002, 239
Herplaatsing in
Stcrt. 2002, 248
Stcrt. 2002, 239
Herplaatsing in
Stcrt. 2002, 248
01-01-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 239
Herplaatsing in
Stcrt. 2002, 248
Stcrt. 2002, 239
Herplaatsing in
Stcrt. 2002, 248

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie, bedoeld in artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het kalenderjaar 2003 vastgesteld op 7,43%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003 en vervalt met ingang van 1 januari 2004.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2003.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 2 december 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

TOELICHTING
[2 december 2002]

 

     Op grond van artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. Sinds 1 januari 1998 bestaat de WAO-premie uit twee delen: een landelijk uniforme premie en een naar werkgever gedifferentieerde premie. De basis voor de gedifferentieerde premie is het rekenpercentage.
     Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WAO-premie betalen als werkgevers. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld als de som van de basispremie en het rekenpercentage. De basispremie 2003 is vastgesteld op 5,05%. Het vastgestelde rekenpercentage voor 2003 bedraagt 2,38%. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden in 2003 bedraagt derhalve 7,43%.

 

Amsterdam, 2 december 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.