Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2005   Intrekking Stcrt. 2003, 241 Stcrt. 2003, 241
01-01-2004   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 241 Stcrt. 2003, 241

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie, bedoeld in artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het kalenderjaar 2004 vastgesteld op 7,45%.

 

Art. 2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2004.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 1 december 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

TOELICHTING
[1 december 2003]

 

     Op grond van artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering stelt Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. Sinds 1 januari 1998 bestaat de WAO-premie uit twee delen: een landelijk uniforme premie en een naar werkgever gedifferentieerde premie. De basis voor de gedifferentieerde premie is het rekenpercentage.
     Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WAO-premie betalen als verplicht verzekerden. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld als de som van de basispremie en het rekenpercentage. Voor de basispremie 2004 is uitgegaan van 5,10%. Het vastgestelde rekenpercentage voor 2004 bedraagt 2,35%. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden in 2004 bedraagt derhalve 7,45%.

 

Amsterdam, 1 december 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.