Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stcrt. 2004, 239 Stcrt. 2004, 239
01-01-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 239 Stcrt. 2004, 239

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie, bedoeld in artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het kalenderjaar 2005 vastgesteld op 7,27%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005 en vervalt met ingang van 1 januari 2006.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2005.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 29 november 2004.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

TOELICHTING
[29 november 2005]

 

     Op grond van artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. Sinds 1 januari 1998 bestaat de WAO-premie uit twee delen: een landelijk uniforme premie en een naar werkgever gedifferentieerde premie. De basis voor de gedifferentieerde premie is het rekenpercentage.
     Het UWV streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WAO-premie betalen als verplicht verzekerden. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld op de som van de basispremie en het rekenpercentage. Voor de basispremie 2005 is uitgegaan van 5,60%. Het vastgestelde rekenpercentage voor 2005 bedraagt 1,67%. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden in 2005 bedraagt derhalve 7,27%.

 

Amsterdam, 29 november 2004.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.