Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stcrt. 2005, 246 Stcrt. 2005, 246
01-01-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2005, 246 Stcrt. 2005, 246

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 84, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor het kalenderjaar 2006 vastgesteld op 6,38%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 29 november 2005.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[29 november 2005]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. Sinds 1 januari 1998 bestaat de WAO-premie uit twee delen: een landelijk uniforme premie en een naar werkgever gedifferentieerde premie. De basis voor de gedifferentieerde premie is het rekenpercentage.
     Het UWV streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WAO-premie betalen als verplicht verzekerden. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld op de som van de basispremie en het rekenpercentage. Voor de basispremie 2006 is uitgegaan van 5,40%. Het vastgestelde rekenpercentage voor 2006 bedraagt 0,98%. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden in 2006 bedraagt derhalve 6,38%.

 

Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.