Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
20-09-2008 22-02-2007 Wijziging Stcrt. 2008, 181 Stcrt. 2008, 181
16-06-2005 01-10-2004 Wijziging Stcrt. 2005, 112 Stcrt. 2005, 112
01-10-2004 11-03-2003
bijlage,
onder 5
01-04-1999
bijlage,
onder 1 en 2
Wijziging Stcrt. 2004, 186 Stcrt. 2004, 186
01-04-1999   Nieuwe regeling Stcrt. 1999, 40 Stcrt. 1999, 40

 

 

     Het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op het Besluit van 24 december 1997, houdende wijziging van het Schattingsbesluit, Stb. 1997, 802, en het Schattingsbesluit WAO, WAZ en Wajong, Stb. 1997, 801; ¹

1. Zie Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, red.

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert ter zake van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, voor zover een uurloonvergelijking van toepassing is, een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
-2. Vanaf 1 oktober 2004 wordt dit besluit nog slechts toegepast ter zake van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van degene:
a. van wie het recht op uitkering is ingegaan vóór 1 oktober 2004; en
b. die vóór of op 1 juli 1959 is geboren dan wel op wie het tot 1 januari 1987 of het tot 1 augustus 1993 geldende arbeidsongeschiktheidscriterium van toepassing is.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 april 1999. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 maart 1999, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Het besluit is van toepassing met ingang van de eerstvolgende beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid en waarvan de schriftelijke aanzegging van de mate van arbeidsongeschiktheid is verzonden op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 

Art. 3.
Besluiten van de bedrijfsverenigingen gebaseerd op de Mededeling van het Tica M 95.86, de besluiten van de Bedrijfsvereniging voor de havenbedrijven, binnenvaart en visserij en de Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij met betrekking tot de maatman, alsmede de Mededeling van het Tica M 95.86, die krachtens artikel 7 van de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 gelden als besluiten van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, worden ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uurloonschatting 1999.

 

 

     Dit besluit met de bijlage wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

 

Amsterdam, 11 februari 1999.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

1. Inleiding


     De uurloonvergelijking is met ingang van 30 december 1997 wettelijk verankerd in het gewijzigde Schattingsbesluit (Stb. 1997, 802) en het Schattingsbesluit WAO, WAZ en Wajong (Stb. 1997, 801) [zie Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, red.]. De uurloonvergelijking houdt in dat het arbeidsongeschiktheidspercentage (ao%) wordt bepaald op basis van een vergelijking van het uurloon van de maatman (uurloon mm) met het uurloon van de resterende verdiencapaciteit (uurloon rvc).

     Dit gebeurt volgens de formule:
uurloon - uurloon rvc x 100% = ao% uurloon mm

     Het maatmaninkomen en de resterende verdiencapaciteit worden in het besluit uitgedrukt in een bedrag per uur. Tevens moet bij de berekening van hetgeen betrokkene met arbeid kan verdienen, uitgegaan worden van (ongeveer) de urenomvang van de maatman (artikel 3, eerste lid, Schattingsbesluit WAO, WAZ, Wajong en toelichting [zie Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, red.]). In deze bijlage wordt uitgelegd op welke wijze rekening wordt gehouden met deze omvang. Bij het selecteren van functies met behulp van het CBBS [Claimbeoordelings- en borgingssysteem, red.] wordt bij

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.