Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
19-08-2010 01-01-2010 Wijziging Stcrt. 2010, 12828 Stcrt. 2010, 12828
23-06-2004   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 115 Stcrt. 2004, 115

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 58, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 50, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
d. Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten; ¹
e. uitkeringsgerechtigde: degene die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de WAO, de WAZ of de Wet Wajong;
f. geschikte arbeid: algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de uitkeringsgerechtigde met zijn krachten en bekwaamheden in staat is, als bedoeld in artikel 18, vijfde lid, van de WAO, artikel 2, vierde lid, van de WAZ en artikel 3:1, vijfde lid, van de Wet Wajong;
g. anticumulatie: het niet of tot een aangepast bedrag uitbetalen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering met toepassing van artikel 44, eerste lid, van de WAO, artikel 58, eerste lid, van de WAZ of artikel 3:48, eerste lid, van de Wet Wajong;
h. recht op loondoorbetaling bij ziekte: recht op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel aanspraak op bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.

1. Volgens de redactie dient "Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten" te worden vervangen door "Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten" en dient "Wet Wajong" telkens te worden vervangen door: Wajong.

 

Art. 2. Vervallen.

 

Art. 3. Vervallen.

 

Art. 4. Beƫindiging anticumulatie na uitval wegens ziekte
-1. Ten aanzien van de uitkeringsgerechtigde die arbeid is gaan verrichten die niet als geschikte arbeid wordt aangemerkt, en die

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.