Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2004   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 247 Stcrt. 2003, 247

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 4, zesde en zevende lid, van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO, wordt voor het boekjaar 2004 vastgesteld op 0,335588%.

 

Art. 2.
De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO, wordt voor het boekjaar 2004 vastgesteld op 0,367481%.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 15 december 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

TOELICHTING
[15 december 2003]

 

     Indien een verzekerde arbeidsongeschikt raakt waarbij een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor deze arbeidsongeschiktheid, dan heeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) het recht de arbeidsongeschiktheidsuitkering te verhalen op de aansprakelijke derde. Met het verhaal wordt een maximale compensatie van de uitkeringslasten beoogd en worden deze lasten bij degene gelegd door wie ze veroorzaakt zijn. Dit verhaalsrecht is vastgelegd in artikel 90, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op grond van artikel 90, tweede lid, WAO, heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regels gesteld waarbij het UWV in plaats van periodieke betalingen de contante waarde van het verhaalsbedrag kan vorderen.
     Een tweetal factoren uit de in die regels opgenomen formule wordt door het UWV jaarlijks vastgesteld, te weten: de factor L (= gemiddeld stijgingspercentage van het dagloon, bedoeld in artikel 14 van de WAO, over een periode van één maand) en de factor r (= het interestpercentage per maand). Voor het boekjaar 2004 is de factor L vastgesteld op 0,335588% en de factor r op 0,367481%. De waarde van de factor (1+L)/(1+r) wordt na afronding op zes decimalen 0,999682.
     De bovengenoemde factoren zijn berekend over een periode van één maand. Op jaarbasis luiden deze factoren: L = 4,10% en r = 4,50%.

 

Amsterdam, 15 december 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.