Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2005, 254 Stcrt. 2005, 254

 

 

20 december 2005

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 4, zesde en zevende lid, van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2006 vastgesteld op 0,143947%.

 

Art. 2.
De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2006 vastgesteld op 0,296425%.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2005, treedt het besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2006.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 20 december 2005.
Plv. voorzitter Raad van bestuur UWV,
A.G. Dümig
.

 

 

 

TOELICHTING
[20 december 2005]

 

     Indien een verzekerde arbeidsongeschikt raakt waarbij een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor deze arbeidsongeschiktheid, dan heeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) het recht de arbeidsongeschiktheidsuitkering te verhalen op de aansprakelijke derde. Met het verhaal wordt een maximale compensatie van de uitkeringslasten beoogd en worden deze lasten bij degene gelegd door wie ze veroorzaakt zijn. Dit verhaalsrecht is vastgelegd in artikel 90, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op grond van artikel 90, tweede lid, WAO heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regels gesteld waarbij het UWV in plaats van periodieke betalingen de contante waarde van het verhaalsbedrag kan vorderen.
     Een tweetal factoren uit de in die regels opgenomen formule wordt door het UWV jaarlijks vastgesteld, te weten: de factor L (= gemiddeld stijgingspercentage van het dagloon, bedoeld in artikel 14 van de WAO, over een periode van één maand) en de factor r (= het interestpercentage per maand). Voor het boekjaar 2006 is de factor L vastgesteld op 0,143947% en de factor r op 0,296425%. De waarde van de factor (1+L)/(1+r) wordt na afronding op zes decimalen 0,998480.

 

Plv. voorzitter Raad van bestuur UWV,
A.G. Dümig
.