Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 37083 Stcrt. 2014, 37083

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 4, zesde en zevende lid, van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA;

Besluit:

 

 

Art. 1.
De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2015 vastgesteld op 0,113412%.

 

Art. 2.
De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2015 vastgesteld op 0,127436%.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 9 december 2014.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[9 december 2014]

 

     Indien een verzekerde arbeidsongeschikt raakt waarbij een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor deze arbeidsongeschiktheid, dan heeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) het recht de arbeidsongeschiktheidsuitkering te verhalen op de aansprakelijke derde. Met het verhaal wordt een maximale compensatie van de uitkeringslasten beoogd en worden deze lasten bij degene gelegd die deze veroorzaakt heeft. Dit verhaalsrecht is vastgelegd in artikel 90, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en artikel 99, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), alsmede in artikel 4:2 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) [lees: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), red.] en artikel 69 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (oud) [lees: (WAZ), red.]. Op grond van artikel 90, tweede lid, van de WAO en artikel 99, tweede lid, van de Wet WIA heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regels gesteld, te weten de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, waarbij het UWV in plaats van periodieke betalingen de contante waarde van het verhaalsbedrag kan vorderen.

     Een tweetal factoren uit de in genoemde regeling opgenomen formule wordt door het UWV jaarlijks vastgesteld, te weten: de factor L (= gemiddeld stijgingspercentage van het dagloon, bedoeld in artikel 14 WAO en artikel 13 Wet WIA, over een periode van één maand) en de factor r (= het interestpercentage per maand).
     Voor het boekjaar 2015 is de factor L vastgesteld op 0,113412% en de factor r op 0,127436%.

 

B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.