Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2016   Nieuwe regeling Stcrt. 2015, 46006 Stcrt. 2015, 46006

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 4, zesde en zevende lid, van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA;

Besluit:

 

 

Art. 1.
De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2016 vastgesteld op 0,102616%.

 

Art. 2.
De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2016 vastgesteld op 0,092033%.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 8 december 2015
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV

 

 

 

TOELICHTING
[8 december 2015]

 

     Indien een verzekerde arbeidsongeschikt raakt waarbij een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor deze arbeidsongeschiktheid, dan heeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) het recht de arbeidsongeschiktheidsuitkering te verhalen op de aansprakelijke derde. Met het verhaal wordt een maximale compensatie van de uitkeringslasten beoogd en worden deze lasten bij degene gelegd die deze veroorzaakt heeft.
     Dit verhaalsrecht is vastgelegd in artikel 90, eerste lid, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en artikel 99, eerste lid, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), alsmede in artikel 4:2 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en artikel 69 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (oud) [lees: (WAZ), red.].
     Op grond van artikel 90, tweede lid, WAO en artikel 99, tweede lid, Wet WIA heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regels gesteld, te weten de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, waarbij het UWV in plaats van periodieke betalingen de contante waarde van het verhaalsbedrag kan vorderen.

     Een tweetal factoren uit de in genoemde regeling opgenomen formule wordt door het UWV jaarlijks vastgesteld, te weten: de factor L (= gemiddeld stijgingspercentage van het dagloon, bedoeld in artikel 14 WAO en artikel 13 Wet WIA, over een periode van één maand) en de factor r (= het interestpercentage per maand).
     Voor het boekjaar 2016 is de factor L vastgesteld op 0,102616% en de factor r op 0,092933%.

 

B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV