Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
25-05-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2007, 97 Stcrt. 2007, 97

 

 

29 maart 2007

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 85 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 73, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  I

Begripsomschrijvingen

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
b. vrijwillige verzekering: de vrijwillige verzekering op grond van hoofdstuk VI van de wet;
c. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

 

HOOFDSTUK  II

Aanmelding

 

Art. 2.
Een verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering geschiedt met gebruikmaking van een door het UWV ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 

Art. 3.
De termijn van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.