Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
29-12-2005   Wijziging Stb. 2005, 620 Stb. 2005, 620
01-01-2002   Wijziging Stb. 2001, 687 Stb. 2001, 682
07-05-1997 01-03-1997 Wijziging Stb. 1997, 100 Stb. 1997, 182
Rectificatie in
Stb. 1997, 182V
10-04-1986   Wijziging Stb. 1986, 143 Stb. 1986, 143
22-07-1967 01-07-1967 Nieuwe regeling Stb. 1967, 380 Stb. 1967, 380

 

 

BESLUIT van 7 juli 1967, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 17, vierde lid, en artikel 66, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  (Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet ingevolge de WAO verzekerden) ยน

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel E, van het Besluit van 2 december 2005, Stb. 2005, 620, is de citeertitel van het onderhavige besluit vervangen door: Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet ingevolge de WAO of de Wet WIA verzekerden.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 juni 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. Algemene Zaken;
     Gelet op de artikelen 17, vierde lid, en 66, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
     De Raad van State gehoord (advies van 28 juni 1967, nr. 47);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 4 juli 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. Alg. Zaken, nr. 58232;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. Degene die niet op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en niet op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen verzekerd is en die arbeidsongeschikt wordt of wiens arbeidsongeschiktheid is toegenomen als gevolg van een beroepsziekte, genoemd in kolom I van de bijlage bij dit besluit, wordt voor het recht op toekenning onderscheidenlijk herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering beschouwd alsof hij verzekerd is op grond van Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering indien de beroepsziekte veroorzaakt is door de in kolom II van de bijlage achter de ziekte vermelde, door de betrokkene verrichte werkzaamheden en hij ter zake van die werkzaamheden op grond van laatstgenoemde wet verzekerd was, doch nimmer verzekerd is geweest op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
-2. Degene die niet op grond van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.