Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
29-12-2005   Wijziging Stb. 2005, 620 Stb. 2005, 620
01-01-2002   Wijziging Stb. 2001, 415 Stb. 2001, 415
05-12-1997   Wijziging Stb. 1997, 585 Stb. 1997, 585
01-02-1973   Nieuwe regeling Stb. 1972, 772,
met verbeterblad
Stb. 1972, 772,
met verbeterblad
01-12-1969   Nieuwe regeling Stb. 1972, 772 Stb. 1972, 772
01-10-1969   Nieuwe regeling Stb. 1972, 772 Stb. 1972, 772

 

 

BESLUIT van 22 december 1972, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 52 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Besluit voorkoming of beperking samenloop WAO-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid) ¹

1. Redactie: ingevolge artikel XI, onderdeel H, van het Besluit van 2 december 2005, Stb. 2005, 620, luidt de citeertitel van het onderhavige besluit: Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere mogendheid.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 1 november 1972, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V., nr. 54993;
     Gelet op artikel 65, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
     De Sociaal-Economische Raad gehoord (advies van 19 november 1971);
     De Raad van State gehoord (advies van 15 november 1972, nr. 19);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 18 december 1972, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V., nr. 55.493;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering met één of meer van de navolgende ingevolge de sociale wetgeving van één of meer andere mogendheden toegekende uitkeringen:
a. uitkering wegens arbeidsongeschiktheid;
b. wezenuitkering;
c. ouderdomsuitkering, dan wel enige andere uitkering welke in verband met het bereikt hebben van een bepaalde leeftijd is toegekend;
wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering slechts uitbetaald indien en voor zover deze het totale bedrag van de onder a tot en met c bedoelde uitkeringen overtreft.
-2. Bij de toepassing van het bepaalde in het vorige lid wordt met een in dat lid, onderdeel a, bedoelde uitkering slechts rekening gehouden indien en voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid als de arbeidsongeschiktheidsuitkering.
-3. Het eerste lid en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen op grond van de hoofdstukken 6 en 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, met dien verstande dat onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan: volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid onderscheidenlijk gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als bedoeld in die wet.

 

Art. 2.
-1. Ten aanzien van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering welke met toepassing van artikel 17 van die wet is toegekend, dan wel wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid is herzien, geldt het bepaalde in artikel 1, behoudens de in de volgende leden van dit artikel opgenomen bijzondere bepalingen.
-2. Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering welke met toepassing van artikel 17 van die wet is toegekend, met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid, volgens welke het bedrag van de uitkering onafhankelijk is van de duur van de verzekering of de arbeidsverhouding, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering, voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid, niet uitbetaald.
-3. Indien een met toepassing van artikel 17 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid is herzien - ongeacht of ook die herziening geschiedde met toepassing van artikel 17 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering - wordt, bij samenloop met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid als bedoeld in het vorige lid, de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid als waarvoor die andere uitkering wordt verleend, evenmin uitbetaald.
-4. Indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend ingevolge de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering welke zonder toepassing van artikel 17 van die wet werd toegekend, met toepassing van laatstgenoemd artikel wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid is herzien, wordt, bij samenloop met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid als bedoeld in de beide voorgaande leden, de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, voor zover deze is verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid als waarvoor die andere uitkering wordt verleend, niet uitbetaald.
-5. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het recht op een uitkering als bedoeld in hoofdstukken 6 en 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dat als gevolg van de toepassing van artikel 10 van die wet is ontstaan of herleeft.
Art. 3.
-1. Bij samenloop over eenzelfde tijdvak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering welke is toegekend op grond of mede op grond van het bepaalde in artikel 3 of artikel 4 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering, doch zonder toepassing van artikel 12 dier wet, met één of meer vóór de dag van ingang van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.