Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit vaststelling arbeidsurenverlies Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria

Vervallen nadere regelgeving:
- Besluit kostenvergoedingen Werkloosheidswet (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Beleidsregel kostenvergoeding UWV
- Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV
- Besluit schadebeleid
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

 

Inhoudsopgave WBIA

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen artt. 1 - 2
Hoofdstuk 2 De uitkering artt. 3 - 11
§ 1x Algemene bepalingen artt. 3 - 6
§ 2x Bijzondere bepalingen artt. 7 - 11
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen artt. 12 - 15
xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxx

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 24 484.
Handelingen II 1995-1996, blz. 2406-2421, 2593-2594.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 484 (121, 121a, 121b, 121c).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 6 februari 1996.

Geschiedenis:
Staatsblad 1996, 93Staatsblad 1996, 665Staatsblad 1997, 96 Staatsblad 1997, 768Staatsblad 1997, 794Staatsblad 2000, 561Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2002, 69 Staatsblad 2003, 546Staatsblad 2004, 311Staatsblad 2006, 303 Staatsblad 2006, 703Staatsblad 2009, 580Staatsblad 2010, 840 Staatsblad 2012, 2Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2014, 216Staatsblad 2014, 270.

 

 

WET van 7 februari 1996, Stb. 1996, 93, tot tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door toepassing van arbeidsongeschiktheidscriteria voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria). Inwerkingtreding: 1 januari 1996. Vervalt met ingang van 31 juli 2017.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën die langdurig recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben gehad en door wijziging van een aantal wetten als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen hun recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering verliezen dan wel voor een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking komen en voor personen die op het moment van inwerkingtreding van die wet 50 jaar of ouder waren en op grond van het arbeidsongeschiktheidscriterium zoals dat voor deze personen is gehandhaafd, hun recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering verliezen of hebben verloren dan wel voor een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking komen of zijn gekomen, de inkomensgevolgen te beperken en in verband hiermee een tijdelijke regeling te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisMvTversie 7 februari 1996 Stb. 1996, 93Stb. 1997, 96Stb. 1997, 768 Stb. 1997, 794Stb. 2001, 625Stb. 2002, 69Stb. 2009, 580Stb. 2014, 270]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. arbeidsongeschiktheidsuitkering: de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die wet luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, WAO-conforme uitkering, bedoeld in de Wet privatisering ABP, of pensioen ter zake van ziekte of gebreken, bedoeld in de Algemene militaire pensioenwet, dan wel pensioen ter zake van ziekte of gebreken, bedoeld in de op artikel 2, vijfde lid, van de Kaderwet militaire pensioenen berustende bepalingen;
b. werkloze persoon: de persoon, bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid, en de werknemer, bedoeld in artikel 2, tweede lid;
c. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Art. 2. [Toepassingsbereik]  [GeschiedenisMvTversie 7 februari 1996 Stb. 1996, 93Stb. 1996, 665Stb. 1997, 96 Stb. 1997, 768Stb. 1997, 794Stb. 2000, 561Stb. 2002, 69]
-1. Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn van toepassing op de persoon die door de toepassing van artikel 5 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of artikel 18 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals die artikelen luiden na wijziging als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen, zijn recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering verliest, dan wel voor een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking komt en die:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.