Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

TIJDELIJKE  WET  BEPERKING  INKOMENSGEVOLGEN  ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCRITERIA

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1995-1996, 24 484

Tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor personen in bepaalde leeftijdscategorieŽn (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Huidige situatie
3 Redenen voorgestelde regeling
4 De vormgeving van de regeling
5 De voorwaarden voor het recht op uitkering
6 De hoogte van de uitkering
7 FinanciŽle gevolgen
a Kosten van de regeling
b Financiering van de uitkering
xArtikelsgewijs
xx Artikelen 1 t/m 14
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de voornemens van het kabinet de inkomensgevolgen van de toepassing van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium voor bepaalde categorieŽn oudere werknemers te beperken, zoals bij brief van 2 juni 1995 medegedeeld aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 1994-1995, 22 187, nr. 32). Voorts wordt uitvoering gegeven aan de motie-Adelmund c.s. (Kamerstukken II 1994-1995, 24 221, nr. 23) om voor oudere zelfstandigen die in dezelfde omstandigheden verkeren, te komen tot een qua hoogte en voorwaarden gelijke garantie.
     Op 1 augustus 1993 trad de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA) in werking. In die wet is onder meer een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium opgenomen, aan de hand waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid van alle nieuwe aanvragers van een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) moet worden bepaald. De Wet TBA brengt met zich dat ook personen die op 31 juli 1993 een AAW- of WAO-uitkering hadden en op 1 augustus 1993 jonger waren dan 50 jaar te maken krijgen met het nieuwe arbeidsongeschiktheidsbegrip: bepaald is dat zij op basis van dat nieuwe begrip moeten worden herbeoordeeld. In het Cohortenbesluit is aangegeven op welk moment deze herbeoordeling dient plaats te vinden. Dat moment is gekoppeld aan de leeftijd van de betrokken persoon op 1 augustus 1993.

rblz.|2| Tabel 1. Jaar van herbeoordeling op grond van het Cohortenbesluit:

Leeftijd op 1 augustusi1993 1994 1995 1996 1997 1998
totv35xxxxxxxxxxxxxxxxxx X        
35 tot 41   X      
41 tot 45     X    
45 tot 48       X  
48 tot 50         X


     Zoals ook uit tabel 1 blijkt, krijgen personen die op 31 juli 1993 reeds AAW- of WAO-gerechtigd waren en op 1 augustus 1993 50 jaar of ouder waren, niet met het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium te maken.

     Tengevolge van de herbeoordelingen zal een deel van de AAW- en WAO-gerechtigden de arbeidsongeschiktheidsuitkering geheel of gedeeltelijk verliezen (of reeds hebben verloren). Vinden deze personen geen werk, dan kan dit met zich brengen dat zij, onmiddellijk dan wel op termijn, een beroep zullen moeten doen op de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).
     In het debat over de reÔntegratiemaatregelen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en gewezen arbeidsongeschikten is het feit dat men na afschatting uiteindelijk aangewezen kan raken op de Abw, Ioaw of Ioaz met betrekking tot de wat oudere personen ter discussie gesteld. Dit werd, omdat deze wetten een partnerinkomens- of vermogenstoets kennen, voor deze groep als een te hard gevolg van de Wet TBA ervaren, met name gezien de arbeidsmarktpositie van betrokkenen. Van verschillende kanten is dan ook gevraagd om de inkomensgevolgen van de herbeoordeling voor deze groep te beperken.
     Ook het kabinet is van oordeel dat de inkomensgevolgen van de herbeoordeling voor deze groep beperkt dienen te worden. Het kabinet stelt daartoe voor om de volgende personen, nadat de maximumduur van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) is verstreken, een uitkering toe te kennen overeenkomstig de vervolguitkering op grond van de WW en deze uitkering niet aan een maximumduur te binden, waardoor deze in beginsel doorloopt tot de eerste dag van de maand waarin de betrokkene 65 jaar wordt:
a. personen die op 1 augustus 1993 45 jaar of ouder, maar jonger dan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 


 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WBIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x