WET van 14 november 2002, Stb. 2002, 584, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van eigen risico dragen door de werkgever (Wet eigen risico dragen Ziektewet)

BESLUIT van 24 februari 2003, Stb. 2003, 72, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet eigen risico dragen Ziektewet (t.a.v. art. VII WEZ)

WET van 13 april 2006, Stb. 2006, 223, tot intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (trekt WEZ in)