blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 27 873

Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van eigen risico dragen door de werkgever (Wet eigen risico dragen Ziektewet)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Doel van het eigen risico dragen
3 Vormgeving van het eigen risico dragen
4 Wijze van aanvragen eigen risico dragen
a Garantie eigenrisicodrager
b Adequate verzuimbegeleiding
5 Financiële effecten en de gevolgen voor het bedrijfsleven
a Uitkomsten onderzoek draagvlakeffecten
b Overige gevolgen voor het bedrijfsleven
c Financiële effecten voor het vangnet ZW
6 Ontvangen commentaren
7 Evaluatie
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Tot 1 maart 1996 bestond voor werkgevers de mogelijkheid om voor hun werknemers de in de Ziektewet (ZW) verzekerde risico’s voor eigen rekening te nemen. Op grond van het Besluit eigen risico dragen (Besluit van 23 november 1994 (Stb. 1994, 820)) diende de (toenmalige) bedrijfsvereniging aan iedere werkgever die een afdoende bankgarantie overlegde, toestemming te verlenen het eigen ZW-risico te dragen. De werkgever nam daarmee namens de bedrijfsvereniging alle uitkeringen krachtens de ZW voor zijn rekening.
     Met de inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) per 1 maart 1996 (Stb. 1996, 134) kwam deze mogelijkheid te vervallen. Met deze wet werd de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers bij ziekte uitgebreid van zes tot 52 weken. Het recht op uitkering krachtens de ZW werd met Wulbz beperkt tot personen voor wie bij ziekte geen loondoorbetalingsplicht op de voet van het Burgerlijk Wetboek (meer) bestaat. Dit is het geval bij werknemers die werkzaam zijn in een arbeidsverhouding die krachtens artikel 4 of 5 ZW is gelijkgesteld met een dienstbetrekking, personen die hun aanspraak ontlenen aan de nawerking van de verzekering en bij werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is geëindigd, zoals tijdelijke contractanten. De ZW kent daarnaast een aantal bijzondere aanspraken toe aan vrouwelijke verzekerden bij zwangerschap en bevalling,¹ aan heringetreden arbeidsgehandicapten en aan orgaandonoren.
     Na de omvorming van de ZW tot een vangnetvoorziening achtte de regering het eigen risico dragen geen voor de hand liggende keuze. De aard van de arbeidsverhoudingen tussen de werkgever en de op de vangnetvoorziening aangewezen werknemers, de relatief hoge lasten van met name het ziekengeld in verband met bevalling en de complexiteit van de uitvoering van de vangnetvoorziening speelden daarbij een rol. De noodzaak om de vangnetvoorziening voldoende draagvlak te geven, was eveneens van betekenis.
     Met Wulbz werd ook de ZW-premie afgeschaft. De vangnetvoorziening ZW wordt thans deels gefinancierd uit de sectorale wachtgeldfondsen en deels uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).
      blz. 2  Al tijdens de behandeling van Wulbz in het parlement werden vanuit het bedrijfsleven signalen ontvangen dat er ook na de omvorming van de ZW tot een vangnetvoorziening belangstelling zou blijven bestaan voor de mogelijkheid van eigen risico dragen. Naar aanleiding daarvan heeft staatssecretaris Linschoten op 22 mei 1996 de Tweede Kamer bericht de mogelijkheid daartoe te willen bezien (Kamerstukken II 1995-1996, 24 439, nr. 23). Hij gaf aan, alvorens tot een definitieve standpuntbepaling te komen, de resultaten van een onderzoek naar de financiële effecten van eigen risico dragen op het draagvlak van de vangnetvoorziening te willen afwachten. Nagegaan is in welke sectoren zich als gevolg van het eigen risico dragen in de ZW draagvlakeffecten van enige betekenis zouden kunnen voordoen. Voor deze sectoren is aan de hand van een aantal scenario’s berekend welke effecten het eigen risico dragen veroorzaakt. In paragraaf 5 worden de uitkomsten van deze berekeningen weergegeven. De regering ziet in de berekende draagvlakeffecten geen aanleiding om af te zien van de in dit wetsvoorstel voorgestelde

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.