WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 720, tot wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen van de verklaring arbeidsrelatie (Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR) (wijzigt artt. 32 (2x), 38 (2x), 46 (2x), 56 (2x) en 107 (2x) Wfsv)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 731, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (wijzigt artt. 28 (2x), 104 (2x) en 105 (2x) Wfsv)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 36, houdende regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

WET van 16 juli 2005, Stb. 2005, 382, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de Wajong en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (wijzigt art. 108 Wfsv)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (wijzigt artt. 1, 2, 5, 28, 38, 59, 65, 69, 70, 71, 90, 100, 104, 108, 115, 117, 123 en 124 Wfsv)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 1, 2, 16, 23 (2x), 24, 25 (2x), 28 (3x), 33, 34, 37, 38 (3x), 38a (2x), 40, 44, 45 (2x), 46, 46a, 49, 50, 51, 56 (2x), 76a, 78, 94, 98, 99, 100, 103 (3x), 104 (3x), 105 (3x), 107, 108, 111 (2x), 113a, 114, 115 (2x), 116, 117, 117a, 117b (2x), 118, 119 (2x), 122a, 122b (2x), 122c, 122ca, 122d en 122e Wfsv)

BESLUIT van 2 december 2005, Stb. 2005, 619, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de artikelen 122c en 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen (t.a.v. art. 127 Wfsv)

WET van 15 december 2005, Stb. 2005, 683, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006) (wijzigt art. 16 Wfsv)

BESLUIT van 15 december 2005, Stb, 2005, 717, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (t.a.v. art. 127 Wfsv)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 34, 38a, 40, 41, 46a, 49, 50, 100, 104, 115, 117, 122ab, 122b en 122c Wfsv)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt artt. 8, 16 (2x), 17, 28 (2x), 32 (3x), 38 (3x), 43, 46 (3x), 55, 56 (3x), 59, 85, 90 (2x), 99, 100, 104 (2x), 105 (2x), 107 (3x), 108, 114, 117 en 124a Wfsv)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 713, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen (wijzigt art. 83 Wfsv)

WET van 13 april 2006, Stb. 2006, 223, tot intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (wijzigt artt. 114 en 115 Wfsv)

WET van 28 juni 2006, Stb. 2006, 303, tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) (wijzigt artt. 100, 104, 108 en 122f Wfsv)

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 415, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg) (wijzigt artt. 1, 91, 92, 123 en 124 Wfsv)

WET van 2 november 2006, Stb. 2006, 559, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet (wijzigt artt. 14 en 85 Wfsv)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 605, houdende invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht) (wijzigt art. 40 Wfsv)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 644, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006) (wijzigt artt. 14, 90, 100, 104 en 108 Wfsv)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 673, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid (wijzigt art. 43 Wfsv)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 703, tot wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007) (wijzigt artt. 17, 18, 40, 46, 49, 65, 67a, 100, 104, 105, 108, 115, 117, 117b, 122b en 122e Wfsv)

WET van 14 december 2006, Stb. 2006, 682, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007) (wijzigt art. 59 Wfsv)

WET van 27 september 2007, Stb. 2007, 376, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (versterking fiscale rechtshandhaving) (wijzigt artt. 19 en 59 Wfsv)

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (wijzigt art. 122ac Wfsv)

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 557, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen (wijzigt artt. 33, 34, 37, 38a, 40, 41, 45. 46, 46a, 75, 76a, 104, 114, 116, 117, 117b, 122b, 122c, 122ca, 122d en 122e Wfsv)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 563, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (overige fiscale maatregelen 2008) (wijzigt art. 59 (2x) Wfsv)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 567, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten) (wijzigt artt. 115 en 117 (2x) Wfsv)

WET van 11 september 2008, Stb. 2008, 414, tot wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet-naleving van zijn verplichtingen in dit proces (wijzigt art. 117 Wfsv)

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 569, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen) (wijzigt art. 19 Wfsv)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 590, houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (wijzigt artt. 104, 117 en 117b Wfsv)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 598, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder (wijzigt artt. 47, 48, 49, 50, 50a, 50b, 50c, 55, 100, 108, 115, 117, 117b, 122b, 122c, 122d en 125a Wfsv)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (wijzigt artt. 49, 51, 56, 100, 101, 103, 104, 107, 108 (2x), 109, 115, 117, 117b, 120, 121a en 124a Wfsv)

WET van 5 februari 2009, Stb. 2009, 108, tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer) (wijzigt artt. 1, 19 en 52 Wfsv)

WET van 18 juni 2009, Stb. 2009, 384, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 79 Wfsv)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 40, 83 en 85 Wfsv)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 390, tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (wijzigt art. 47 Wfsv)

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) (wijzigt artt. 49 en 51 Wfsv)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 287, tot wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen) (wijzigt art. 108 Wfsv)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (wijzigt artt. 40, 61, 97, 99, 100, 104, 105, 108, 115, 117, 117b, 121a en 122e Wfsv)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 580, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (wijzigt artt. 49, 50, 51, 115, 117 en 117b Wfsv)

WET van 23 december 2009, Stb. 2009, 609, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) (wijzigt artt. 47, 52a en 122g Wfsv)

WET van 23 december 2009, Stb. 2009, 612, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) (wijzigt art. 8 Wfsv)

WET van 7 juli 2010, Stb. 2010, 296, tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (wijzigt artt. 100 en 108 Wfsv)

WET van 13 december 2010, Stb. 2010, 840, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (wijzigt artt. 47, 51 en 108 Wfsv)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (wijzigt artt. 43, 44, 104 en 122g Wfsv)

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 867, tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving) (wijzigt artt. 1, 17, 19, 33, 34, 37, 40, 46, 59, 64, 75, 76a, 100, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122c, 122e, 122h en 122i Wfsv)

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 871, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) (wijzigt artt. 8 en 122k Wfsv)

WET van 21 april 2011, Stb. 2011, 231, houdende introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) (wijzigt art. 83 Wfsv)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt artt. 16, 17, 19, 20, 21a, 22, 25, 28, 32, 34, 38a, 44, 59, 65, 74, 83, 87a, 100, 104, 105, 108, 115 en 117b Wfsv)

WET van 29 september 2011, Stb. 2011, 481, tot opheffing van het Spaarfonds AOW (wijzigt artt. 1, 84, 86, 87 en 88 Wfsv)

WET van 7 november 2011, Stb. 2011, 561, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (wijzigt art. 90 Wfsv)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 575, tot wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning) (wijzigt art. 64 Wfsv)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 596, houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG) (wijzigt art. 90 Wfsv)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) (wijzigt artt. 16 (2x), 40, 45, 47 (2x), 48, 49 (2x), 61, 90, 107, 108, 115, 122ab, 122ac, 122f en 125a Wfsv)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 642, tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief) (wijzigt art. 59 (2x) Wfsv)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (wijzigt art. 47 Wfsv)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 650, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (wijzigt artt. 49 en 51 Wfsv)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 670, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267) (wijzigt artt. 40 en 117b Wfsv)

WET van 21 mei 2012, Stb. 2012, 224, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies (wijzigt artt. 104 en 117b Wfsv)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 323, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers (wijzigt artt. 47, 48, 49, 50, 50a, 50b, 100, 108, 115, 117b, 122b en 122d Wfsv)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 327, tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag (wijzigt artt. 100 en 108 Wfsv)

BESLUIT van 2 augustus 2012, Stb. 2012, 361, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd) (wijzigt artt. 10 en 21 Wfsv)

WET van 27 september 2012, Stb. 2012, 657, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s. (wijzigt artt. 17, 42, 96 en 117b Wfsv)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 464, tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) (wijzigt artt. 28, 31, 34, 38, 38a, 40, 42, 43, 44, 45, 46a, 76a, 99, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 114, 115, 117a, 117b, 122b en 122f Wfsv)

WET van 1 november 2012, Stb. 2012, 544, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012) (wijzigt art. 104 Wfsv)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 669, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (overige fiscale maatregelen 2013) (wijzigt artt. 17 en 59 Wfsv)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 675, tot wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV) (wijzigt art. 99 Wfsv)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 682, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt artt. 59, 67a, 78 en 92 Wfsv)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 236, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) (wijzigt artt. 12, 21a, 28, 38a, 61, 62, 99, 108, 114, 115 (2x), 117b en 122f Wfsv)

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (wijzigt artt. 1, 52 en 61 Wfsv)

WET van 25 november 2013, Stb. 2013, 498, tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad (wijzigt art. 100 Wfsv)

WET van 18 december 2013, Stb. 2013, 565, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) (wijzigt artt. 48a, 48b, 115, 122ca en 122ga Wfsv)

WET van 18 december 2013, Stb. 2013, 583, tot invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014 II) (wijzigt art. 8 Wfsv)

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (wijzigt artt. 1, 58, 89, 90, 91, 92, 119, 120, 122, 123 en 124 Wfsv)

WET van 7 mei 2014, Stb. 2014, 167, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet (wijzigt artt. 38, 40, 59, 95, 97 en 122m Wfsv)

WET van 2 juni 2014, Stb. 2014, 197, tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (wijzigt artt. 47 en 122l Wfsv)

WET van 4 juni 2014, Stb. 2014, 259, tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (wijzigt artt. 16 en 90 Wfsv)

WET van 14 juni 2014, Stb. 2014, 216, tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid) (wijzigt artt. 27, 28, 50a (2x), 50b, 50c (2x), 50d, 99 en 104 Wfsv)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) (wijzigt artt. 47 (2x), 49, 50, 51, 115 (2x), 117b (2x) en 118a Wfsv)

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 504, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (wijzigt artt. 3, 23, 28, 29, 33, 38a, 47, 48a, 90, 99, 112, 113a, 117b, 120, 122a, 122g en 124 Wfsv)

WET van 3 december 2014, Stb. 2014, 494, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (wijzigt artt. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 61, 89, 90, 91, 123 en 124 Wfsv)

WET van 17 december 2014, Stb. 2014, 565, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (wijzigt art. 115 Wfsv)

WET van 28 januari 2015, Stb. 2015, 28, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (wijzigt art. 83 Wfsv)

WET van 1 april 2015, Stb. 2015, 154, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (wijzigt artt. 1, 33, 34, 35, 38b, 38c, 38d, 38e, 38f, 38g, 38h, 38i, 38j, 47, 48a, 49, 114, 115, 118, 122n, 122o en 124b Wfsv)

WET van 30 september 2015, Stb. 2015, 376, tot aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd) (wijzigt artt. 50b, 114, 115 en 122p Wfsv)

WET van 25 november 2015, Stb. 2015, 464, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) (wijzigt artt. 4, 38b, 38d, 38f, 40, 43, 48a, 49, 51 en 113a Wfsv)

WET van 23 december 2015, Stb. 2015, 542, houdende tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) (wijzigt artt. 47, 48, 48a, 48b, 49, 50, 50a, 50b, 50c, 50d, 51, 52, 53, 54, 55, 100, 104, 105, 108, 115, 117b (2x), 122a, 122b, 122c, 122d, 122ga en 122l Wfsv)

WET van 23 december 2015, Stb. 2015, 547, tot wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (wijzigt artt. 47 (2x), 48a, 49 (2x), 50 (2x), 50b en 117b (2x) Wfsv)

WET van 8 april 2016, Stb. 2016, 173, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (wijzigt artt. 90, 123 en 124 Wfsv)

WET van 1 juni 2016, Stb. 2016, 221, tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA) (wijzigt artt. 1, 28, 33, 38, 38a, 40, 113a, 115, 117a en 117b Wfsv)

WET van 14 november 2016, Stb. 2016, 471, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) (wijzigt artt. 38b, 38d, 38f, 38h, 48a, 48b, 93, 115, 117b, 122b (2x), 122e, 122ga en 124a Wfsv)

WET van 17 november 2016, Stb. 2016, 444, tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (wijzigt artt. 38d, 50, 117b (2x) en 122a Wfsv)

WET van 14 december 2016, Stb. 2016, 519, tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (wijzigt artt. 38b, 49, 50 en 122a Wfsv)

WET van 8 maart 2017, Stb. 2017, 99, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (wijzigt art. 90 Wfsv)

WET van 29 november 2017, Stb. 2017, 484, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) (wijzigt artt. 14, 28, 38, 38b, 38g, 85, 93, 102, 106, 110, 114, 120 en 122q Wfsv)

WET van 24 januari 2018, Stb. 2018, 38, tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (wijzigt art. 90 Wfsv)

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 234, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (wijzigt artt. 99 en 100 Wfsv)

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 247, tot aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming) (wijzigt art. 38d Wfsv)

WET van 3 oktober 2018, Stb. 2018, 356, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) (wijzigt art. 90 Wfsv)

WET van 17 oktober 2018, Stb. 2018, 424, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (wijzigt artt. 17, 24, 38, 38g, 59, 76a, 99, 103, 104, 114, 115, 117a en 117b Wfsv)

WET van 14 november 2018, Stb. 2018, 451, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) (wijzigt art. 115 Wfsv)

WET van 28 november 2018, Stb. 2018, 489, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars) (wijzigt art. 40 Wfsv)

WET van 29 mei 2019, Stb. 2019, 219, tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) (wijzigt artt. 1, 23, 27, 28, 59, 74, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 111, 114, 115, 117b, 119, 120 en 122a Wfsv)

WET van 13 november 2019, Stb. 2019, 440, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen (wijzigt artt. 38b, 38e, 38f, 122n en 122na Wfsv)

WET van 11 december 2019, Stb. 2019, 483, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (wijzigt artt. 17, 24, 28, 38a, 61, 83, 99, 100, 114 en 115 Wfsv)

WET van 18 december 2019, Stb. 2019, 510, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) (wijzigt art. 8 Wfsv)