MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit tot wijziging datum handhaving informatieverplichtingen werkgevers

Vervallen nadere regelgeving:
- Tijdelijke regeling vaststelling maximumdagloon 2006 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Coördinatiewet Sociale Verzekering (vervallen)
- Wet financiering sociale verzekeringen
- Wet financiering volksverzekeringen (vervallen)
- Wet premieregime bij marginale arbeid (vervallen)

 

 

Inhoudsopgave IWfsv

Hoofdstuk 1 Definities art. 1
Hoofdstuk 2 Wijziging van andere wetten artt. 2 - 41
§ 1x Sociale Zaken en Werkgelegenheid artt. 2 - 24
§ 2x Financiën artt. 25 - 29
§ 3x Volksgezondheid, Welzijn en Sport artt. 30 - 34
§ 4x Justitie artt. 35 - 36
§ 5x Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties artt. 37 - 39
§ 6x Defensie artt. 40 - 41
Hoofdstuk 3 Overgangsrecht artt. 41 - 47
Hoofdstuk 4 Overige en slotbepalingen artt. 48 - 53
xxxxxxxxxxxr   xxxxxxxxxxx

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 29 531.
Handelingen II 2003-2004, blz. 5665-5684, 5794-5804, 5906-5907, 5907-5907.
Kamerstukken I 2003-2004, 2004-2005, 29 531 (A, B, C, D).
Handelingen I 2004-2005, blz. 459-471.

Geschiedenis:
Staatsblad 2005, 37Staatsblad 2005, 257Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 710Staatsblad 2005, 708Staatsblad 2006, 644Staatsblad 2007, 555.

 

 

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 717); artikel 5, onderdeel D en H, 25 mei 2005 (Stb. 2005, 257).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities

 

Art. 1. Algemene begrippen  [Geschiedenisversie 16 december 2004Stb. 2005, 573]
In de hoofdstukken 3 en 4 van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. College zorgverzekeringen: het College voor zorgverzekeringen, genoemd in hoofdstuk Ia van de Ziekenfondswet;
e. werknemer: de werknemer in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
f. werkgever: de werkgever in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
g. inspecteur: de functionaris van de rijksbelastingdienst die als zodanig bij regeling van Onze Minister van Financiën is aangewezen.

 

 

HOOFDSTUK  2

Wijziging van andere wetten

 

§ 1.  Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 2. Werkloosheidswet (2.1.1)  [GeschiedenisMvTversie 16 december 2004Stb. 2005, 708]
De Werkloosheidswet, zoals deze komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 20 oktober 2003 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait (Kamerstukken 29 249), het bij koninklijke boodschap van 26 juni 2002 ingediende voorstel van wet houdende regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang) (Kamerstukken 28 447) en het bij koninklijke boodschap van 13 april 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (Kamerstukken 29 513) tot wet zijn verheven en in werking treden, wordt als volgt gewijzigd:
A.¹
In artikel 6a, tweede lid, wordt "de artikelen 81, vijfde lid, 97b, tweede lid, 97c, eerste lid, 97d, vierde lid, en 127b" vervangen door: de artikelen 79, tweede lid, en 127b.
Aa.
In artikel 14, eerste lid, wordt "de Coördinatiewet Sociale Verzekering" vervangen door: hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.
Ab.
Artikel 17b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het zesde lid vervalt onderdeel c, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt.
2. Het zevende lid komt te luiden:
-7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld:
a. ter vaststelling van het aantal dagen waarover loon is ontvangen, bedoeld in artikel 17, onderdeel b, onder 1º;
b. op grond waarvan voor het bepalen van het aantal van 52 dagen, bedoeld in artikel 17, onderdeel b, onder 1º, dagen waarover, anders dan bedoeld in het vijfde lid, geen loon is ontvangen, worden gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen.
B. [MvT]
In artikel 19, eerste lid, onderdeel j, wordt "artikel 17 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering een vrijstelling" vervangen door: artikel 64 van de Wet financiering sociale verzekeringen een ontheffing. Voorts wordt "een zodanige vrijstelling" vervangen door: een zodanige ontheffing.
C. [MvT]
Na artikel 36b wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 37.
Ingeval het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een aan een overheidswerknemer toegekende uitkering op grond van deze wet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg, dan wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet, betaalt aan een overheidswerkgever met het oogmerk die uitkering of toeslag door diens tussenkomst te doen uitbetalen:
a. wordt de bedoelde uitkering of toeslag niet vermeerderd met de daarover door de werkgever verschuldigde premie op grond van artikel 24, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en wordt die uitkering of toeslag verminderd met het door de overheidswerknemer of gewezen overheidswerknemer verschuldigde deel van de premie op grond van dat lid;
b. treedt, in afwijking van artikel 11, tweede lid, artikel 10, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 11, derde lid, van de Ziektewet, voor zover die artikelleden betrekking hebben op de premie, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, de overheidswerkgever niet in de plaats van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
c. wordt voor de inhouding, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, onder loon niet verstaan de bedoelde uitkering of toeslag.
D.
In artikel 42, vierde lid, wordt "artikel 33a" vervangen door: artikel 83c.
E.
In artikel 58 vervallen het tweede en derde lid, onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid.
F.
In artikel 59 vervalt onderdeel c. Onderdeel d wordt verletterd tot onderdeel c.
G. Vervallen.
H. [MvT]
Hoofdstuk VII komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.