blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 531

Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING ¹

1. De adviezen en toetsen op het wetsvoorstel zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Overgangsrecht
3 Bevoegdheden in verband met invoering
xArtikelsgewijs
xx Artikelen 2.1.1 t/m 4.5 [2-52]
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In paragraaf 1.4 van het algemeen deel van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet financiering sociale verzekeringen (Kamerstukken II 2003-2004, ..., nr. ... Wfsv [Kamerstukken II 2003-2004, 29 529, nr. 3, red.]) is aangegeven dat ervoor is gekozen om een voorstel voor een afzonderlijke invoeringswet in te dienen. In dit wetsvoorstel komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- wijziging van de betrokken wetgeving van SZW (de materiewetten - zowel de volksverzekeringen als de werknemersverzekeringen - de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV), de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI));
- wijziging van de betrokken wetgeving van Financiën (de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr), de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB), de Invorderingswet 1990 (Iw 1990));
- wijziging van de betrokken wetgeving van VWS (de Ziekenfondswet (Zfw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ));
- technische aanpassing van de overige wetgeving van SZW, Financiën en VWS en van wetgeving van enkele andere departementen;
- intrekking van de Wet financiering volksverzekeringen en de Wet premieregime bij marginale arbeid;
- overgangsrecht;
- bevoegdheden in verband met de invoering.

     Tot de onderwerpen die in de Invoeringswet worden geregeld, behoren er enkele waarvan de betekenis de techniek te buiten gaat. Dit betreft met name de polisadministratie (geregeld in de Wet SUWI) en de overdracht van de uitvoering van de heffing en inning van de procentuele ziekenfondspremie aan de Belastingdienst. Beide onderwerpen zijn - gelet op het essentiële en directe verband met de materie van de Wfsv zelf - in de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel toegelicht (zie met name hoofdstuk 4 voor de polisadministratie).

     De uitvoering van de heffing en inning van de procentuele ziekenfondspremie zal ook naar de Belastingdienst worden overgeheveld. De  blz. 2  bepalingen betreffende de financiering van de Zfw zijn echter niet in de Wet financiering sociale verzekeringen opgenomen. De kring van verzekerden ingevolge de Zfw bestaat niet alleen uit werknemers, maar is zeer divers. In de loop der jaren is de Zfw van een echte werknemersverzekering uitgebreid tot een verzekering die sociale bescherming biedt aan categorieën van personen die daaraan maatschappelijk gezien behoefte hebben. De premie en de premieheffing zijn voor de onderscheiden groepen heel verschillend geregeld, omdat daarbij vooral is gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid. De hoogte van de procentuele premie varieert en sommige categorieën van personen betalen alleen nominale premie. Voor een aantal categorieën van verzekerden wordt de premieheffing in de Zfw geregeld, voor andere categorieën in een algemene maatregel van bestuur.
     Het overhevelen van alle regelgeving omtrent de financiering van de ziekenfondsverzekering naar de nieuwe Wet financiering sociale verzekeringen, terwijl de premieheffing van bijna alle andere categorieën van verzekerden geregeld blijft in de Zfw en het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, zou ertoe leiden dat de regelgeving op het vlak van de financiering zeer verbrokkeld in twee wetten neerslaat en er naar verwachting over en weer veel verwijzingen noodzakelijk zouden zijn. De regelgeving zou er niet inzichtelijker op worden.
     Daar komt bij dat op de voorziene datum van inwerkingtreding van de onderhavige wet naar verwachting ook de stelselwijziging ziektekostenverzekeringen wordt ingevoerd. Aanpassingen van de Wfsv aan deze stelselwijziging zullen worden geregeld in de daarbij behorende invoeringswet. Het is erg ingewikkeld om het wetgevingstraject, dat leidt tot intrekking van de Zfw, afgestemd te houden op het traject van de Wfsv. Uit een oogpunt van zorgvuldige wetgeving is besloten de financieringsbepalingen van de ziekenfondsverzekering in de Zfw te handhaven. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) onderschrijft deze keuze. De wijziging van de Zfw is in deze Invoeringswet Wfsv opgenomen. Voor de categorieën van verzekerden waarvan de premieheffing niet in de wet maar in een algemene maatregel van bestuur is geregeld, zal de overheveling van de uitvoering van de heffing en inning van de procentuele ziekenfondspremie van UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.], Sociale Verzekeringsbank dan wel uitkerings- of pensioeninstelling naar de Belastingdienst te zijner tijd bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld.

     Daarnaast kent de Invoeringswet nog een tweetal onderwerpen die aanleiding geven tot een enkele algemene beschouwing: het overgangsrecht en de bevoegdheden in verband met de invoering.
     De overige onderwerpen die in de Invoeringswet worden geregeld, worden hieronder, bij de desbetreffende artikelen, voor zover nodig nog nader toegelicht. Waar sprake is van geheel technische aanpassingen, met name van verwijzingen, blijft toelichting in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.