blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING ¹

1. De adviezen en toetsen op het wetsvoorstel zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Inleiding
1.2 Kern van de nieuwe vormgeving van de heffing en inning van de premies werknemersverzekeringen
1.3 Voorgeschiedenis/verhouding met de wetsvoorstellen Walvis en Aansluitingswet Walvis
1.4 Uitwerking van de wettelijke vormgeving
1.5 Uitgebrachte adviezen
1.6 Opbouw memorie van toelichting
2 Huidige vormgeving van de heffing en inning van de premies voor de werknemersverzekeringen en de loonbelasting
2.1 Huidige vormgeving premieheffing werknemersverzekeringen
2.2 Huidige vormgeving heffing en inning loonbelasting
2.3 Beheer van gegevensbestanden
3 Voorgestelde systematiek van heffing en inning
3.1 Inleiding
3.2 Inhouding en aangiftesystematiek
3.3 Naheffing
3.4 Beschikkingen collecterend loket
3.5 Nieuwe systematiek rechtsbescherming/rechtsgang premieheffing
3.6 Controle, administratieve en informatieverplichtingen
3.7 Sancties
3.8 Invordering
3.9 Internationale aspecten heffing en invordering
3.10 Overige aspecten
4 Polisadministratie en gegevensverkeer
4.1 Inleiding
4.2 Gegevensstromen
4.3 Gegevenssets aangifte en polisadministratie
4.4 Rechten en plichten van verzekerde
4.5 Privacyaspecten
4.6 Verzekerdenadministratie SVB
4.7 Sofinummers
4.8 Vindplaatsen informatiebepalingen
5 Het ministeriële toezicht
6 Implementatie
6.1 Implementatietraject
6.2 Gevolgen voor het personeel
7 Financiële consequenties en gevolgen voor de administratieve lasten
7.1 Financiële consequenties
7.2 Administratieve lastenverlichting
7.3 Premie- en inkomenseffecten van loontijdvakkensystematiek; doorwerking naar overheid
xArtikelsgewijs
Algemeen
Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen
  Artikel 1.1 [1]
Hoofdstuk 2.  De financiering van de volksverzekeringen
  Artikelen 2.1.1 t/m 2.3.2 [3-15]
Hoofdstuk 3.  De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen 3.1.1 t/m 3.7.1 [16-56]
Hoofdstuk 4.  De heffing en invordering van premies
  Artikelen 4.1.1 t/m 4.4.1 [57-63]
Hoofdstuk 5.  Gemoedsbezwaarden
  Artikelen 5.1 t/m 5.4 [64-67]
Hoofdstuk 6.  De financiering van de vrijwillige sociale verzekeringen
  Artikelen 6.1.1.1 t/m 6.3.4 [68-80]
Hoofdstuk 7.  De fondsen
  Artikelen 7.1.1 t/m 7.3.2.5 [81-116]
Hoofdstuk 8.  Slot- en strafbepalingen
xxxx Artikelen 8.1 t/m 8.5 [123-127]
xAfkortingen
xKamerstukken
xTransponeringstabel van oud (Wfv e.a.) naar nieuw (Wfsv)
xTransponeringstabel van nieuw (Wfsv) naar oud (Wfv e.a.)
 

 blz. 3  

 

Algemeen

 

1. Inleiding


1.1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel beoogt de huidige processen van heffing en inning van premies voor de sociale verzekeringen en de belastingen te vereenvoudigen. Het voorstel is de heffing en inning van premies voor de werknemersverzekeringen samen te voegen met de heffing en inning van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.
     Dit betekent dat werkgevers voortaan bij één loket terecht kunnen om één gecombineerde aangifte te doen voor loonbelasting, premie voor de volksverzekeringen en premies voor de werknemersverzekeringen.
     Hiertoe wordt de huidige premieheffing- en inningtaak van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overgeheveld naar de Belastingdienst. De Belastingdienst draagt dus voortaan zorg voor de gecombineerde heffing en inning van de premies voor de sociale verzekeringen én de loonbelasting.¹

1. Dit geldt niet voor de premieheffing en -inning van de vrijwillige verzekeringen. De SVB heft en int de premies voor de vrijwillige volksverzekeringen en het UWV heft en int de premies voor de vrijwillige werknemersverzekeringen (zie paragraaf 3.10.2). Indien in deze memorie van toelichting wordt gesproken over volksverzekeringen, werknemersverzekeringen of sociale verzekeringen, worden de verplichte verzekeringen bedoeld, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het de vrijwillige verzekeringen betreft.

     Een andere doelstelling van dit wetsvoorstel is de informatievraag bij werkgevers terug te dringen via meervoudig gebruik van gegevens. Dit gebeurt via de inrichting van een centrale gegevensregistratie bij het UWV: de polisadministratie. De polisadministratie wordt in belangrijke mate gevuld met de gegevens die bij de Belastingdienst binnenkomen op de gecombineerde aangifte. De Belastingdienst levert deze gegevens aan het UWV en het UWV registreert deze gegevens in de polisadministratie. Het UWV gebruikt de gegevens uit de polisadministratie voor de vaststelling van uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Ook andere instanties gebruiken gegevens uit de polisadministratie, zoals gemeenten, de Sociale verzekeringsbank (SVB), ziekenfondsen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

     Beide maatregelen leiden tot een belangrijke verlichting van administratieve lasten voor werkgevers. De informatievraag bij werkgevers vermindert door de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen verschillende instanties. Daarnaast leidt de samenvoeging van de heffing- en inningprocessen tot een substantiële verlaging van de uitvoeringskosten.

     Daarnaast beperkt het wetsvoorstel de omvang van de bestaande regelgeving. Veel wettelijke bepalingen in het kader van de loonbelasting gaan ook gelden voor de heffing en inning van de premies voor de werknemersverzekeringen. Hierdoor komen de bepalingen voor de premieheffing en -inning van de werknemersverzekeringen te vervallen.
     De Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) integreert de bepalingen over de financiering van de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen in één wet. Alleen de bepalingen over de financiering van de Ziekenfondswet (Zfw) blijven in de Zfw staan. De wijzigingswetgeving die met dit voorstel samenhangt, is opgenomen in de Invoeringswet Wfsv. De Invoeringswet Wfsv regelt ook de wettelijke verankering van de polisadministratie in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI).

     In dit inleidende hoofdstuk bespreken wij het nieuwe regime van heffing en inning van de premies werknemersverzekeringen op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.