Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2008   Intrekking Stcrt. 2007, 103 Stcrt. 2007, 103
01-12-2007   Wijziging Stcrt. 2007, 233 Stcrt. 2007, 233
03-06-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2007, 103 Stcrt. 2007, 103

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 2007, nr. SV/A,B&C/2007/17344, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2007

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Vaststelling van de geraamde totale kosten voor heffingskortingen
De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedragen in het jaar 2007: €|34 480 800 000,00.

 

Art. 2. Hoogte bijdragen in de kosten heffingskortingen
Met toepassing van de formule, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2007:
a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: €|2 921 800 000,00;
b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: €|210 900 000,00;
c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: €|4 495 400 000,00.

 

Art. 3. Intrekking regeling 2006
De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 april 2006, nr. SV/F&W/06/26019, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2006 (Stcrt. 2006, 78) wordt ingetrokken.

 

Art. 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 24 mei 2007.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. Aboutaleb
.

 

 

 

TOELICHTING
[24 mei 2007]

 

     Per 1 januari 2001 is met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 het systeem van belastingvrije sommen vervangen door een systeem van heffingskortingen en het arbeidskostenforfait door een arbeidskorting. Een daling van de premieopbrengsten volksverzekeringen is hiervan het gevolg. Een rijksbijdrage, de BIKK (bijdrage in de kosten van kortingen), compenseert de fondsen van de volksverzekeringen voor die daling van de premieopbrengsten. Voor de vaststelling van de BIKK is in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) een formule opgenomen. Variabel daarin zijn de geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in een bepaald jaar. Op basis van artikel 15 van de Wfsv dienen de geraamde totale kosten voor de heffingskortingen bij ministeriële regeling bekendgemaakt te worden in overeenstemming met de Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze regeling voorziet hierin voor het jaar 2007. Daarbij wordt aangesloten bij de raming van de totale kosten voor de heffingskortingen van het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2007. De totale kosten voor de heffingskortingen zijn vastgesteld op €|34 421 300 000,-. Dit bedrag is op te splitsen in de kosten van de kortingen relevant voor 65-plussers en 65-minners. Deze bedragen in het jaar 2007 zijn respectievelijk €|3 764 000 000,- en €|30 657 300 000,-. Uit bovengenoemde formule volgen de BIKK-bedragen voor het jaar 2007, te weten: BIKK AOW|2 914 700 000,-, BIKK Anw|211 000 000,- en BIKK AWBZ|4 487 800 000,-. Aangezien de onderhavige regeling slechts ziet op de vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2007, vervalt zij met ingang van 1 januari 2008.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. Aboutaleb
.