Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2011   Intrekking Stcrt. 2010, 10373 Stcrt. 2010, 10373
17-11-2010   Wijziging Stcrt. 2010, 17952 Stcrt. 2010, 17952
07-07-2010 01-01-2010 Nieuwe regeling Stcrt. 2010, 10373 Stcrt. 2010, 10373

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 2010, nr. IVV/BBO/2010/12113, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2010

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Geraamde totale kosten voor heffingskortingen
De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor het jaar 2010 bedragen: €|35 307 300 000,00.

 

Art. 2. Rijksbijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds
Met de toepassing van de formule, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2010:
a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: €|3 090 200 000,00;
b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: €|47 700 000,00;
c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: €|4 891 600 000,00.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2011.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 28 juni 2010.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

TOELICHTING
[28 juni 2010]

 

     Met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is het systeem van belastingvrije sommen vervangen door een systeem van heffingskortingen. Dit had tot gevolg dat sprake is van een daling van opbrengsten van premies voor de volksverzekeringen. Een rijksbijdrage, de bijdrage in de kosten van kortingen (aangeduid als BIKK), compenseert de fondsen van de volksverzekeringen, genoemd in artikel 2 van deze regeling, voor die daling. Artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) bevat voor het vaststellen van deze rijksbijdrage een formule.
     De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in een bepaald jaar zijn daarin variabel en worden bij ministeriële regeling vastgelegd. Artikel 1 van deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2010. Daarbij wordt aangesloten bij de raming van de totale kosten voor de heffingskortingen van het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2010. De geraamde totale kosten voor 2010 bedragen €|35 250 000 000,-. Dit bedrag valt uiteen in twee delen: €|30 667 500 000,- (categorie 65-) en €|4 582 500 000,- (categorie 65+).
     Met toepassing van de formule van eerdergenoemd artikel 15 zijn de bijdragen per fonds vastgesteld. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in artikel 2 van deze regeling.
     Deze regeling heeft betrekking op de geraamde totale heffingskosten voor het jaar 2010, zodat de regeling vervalt met ingang van 1 januari 2011.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.