Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2014   Intrekking Stcrt. 2013, 16263 Stcrt. 2013, 16263
19-10-2013   Wijziging Stcrt. 2013, 28918 Stcrt. 2013, 28918
18-06-2013 01-01-2013 Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 16263 Stcrt. 2013, 16263

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 mei 2013, nr. IVV/BSB/2013/2013-0000059498, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2013

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Geraamde totale kosten voor heffingskortingen
De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor het jaar 2013 bedragen: €|36 770 900 000,00.

 

Art. 2. Rijksbijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds
Met de toepassing van de formule, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2013:
a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: €|1 659 300 000,00;
b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: €|0,00;
c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: €|3 679 200 000,00.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2014.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 31 mei 2013.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma
.

 

 

 

TOELICHTING
[31 mei 2013]

 

     Met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is het systeem van belastingvrije sommen vervangen door een systeem van heffingskortingen. Dit had tot gevolg dat sprake is van een daling van opbrengsten van premies voor de volksverzekeringen. Een rijksbijdrage, de bijdrage in de kosten van kortingen (aangeduid als BIKK), compenseert de fondsen van de volksverzekeringen, genoemd in artikel 2 van deze regeling, voor die daling. Artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) bevat voor het vaststellen van deze rijksbijdrage een formule.
     De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in een bepaald jaar zijn daarin variabel en worden bij ministeriële regeling vastgelegd. Artikel 1 van deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2013. Daarbij wordt aangesloten bij de raming van de totale kosten voor de heffingskortingen van het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2013. De geraamde totale kosten voor 2013 bedragen €|37 024 200 000,-. Dit bedrag valt uiteen in twee delen: €|30 758 000 000,- (categorie 65-) en €|6 266 200 000,- (categorie 65+).
     Met toepassing van de formule van eerdergenoemd artikel 15 zijn de bijdragen per fonds vastgesteld. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in artikel 2 van deze regeling. Omdat de toepassing van de formule voor de bijdrage ten gunste van het Nabestaandenfonds tot een negatieve uitkomst leidt, wordt de bijdrage voor dat fonds op nul vastgesteld.
     Deze regeling heeft slechts betrekking op de geraamde totale heffingskosten voor het jaar 2013, zodat de regeling vervalt met ingang van 1 januari 2014.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma
.