Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Intrekking Stcrt. 2014, 13981 Stcrt. 2014, 13981
10-10-2014   Wijziging Stcrt. 2014, 28332 Stcrt. 2014, 28332
22-05-2014 01-01-2014 Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 13981 Stcrt. 2014, 13981

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2014, nr. 2014-0000063554, tot vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2014

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Geraamde totale kosten voor heffingskortingen
De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor het jaar 2014 bedragen: €|37 426 000 000,00.

 

Art. 2. Rijksbijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds
Met de toepassing van de formule, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2014:
a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: €|2 000 000 000,00;
b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: €|0,00;
c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: €|4 136 300 000,00.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2015.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 13 mei 2014.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma
.

 

 

 

TOELICHTING
[13 mei 2014]

 

     Met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is het systeem van belastingvrije sommen vervangen door een systeem van heffingskortingen. Dit had tot gevolg dat sprake is van een daling van opbrengsten van premies voor de volksverzekeringen. Een rijksbijdrage, de bijdrage in de kosten van kortingen (aangeduid als BIKK), compenseert de fondsen van de volksverzekeringen, genoemd in artikel 2 van deze regeling, voor die daling. Artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen bevat voor het vaststellen van deze rijksbijdrage een formule.
     De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in een bepaald jaar zijn daarin variabel en worden bij ministeriële regeling vastgesteld. Artikel 1 van deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2014. Daarbij wordt aangesloten bij de raming van de totale kosten voor de heffingskortingen van het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2014. De geraamde totale kosten voor 2014 bedragen €|37 461 000 000,-. Dit bedrag valt in twee delen uiteen: €|31 058 000 000,- (categorie 65-) en €|6 403 000 000,- (categorie 65+).
     Met toepassing van de formule van artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen zijn vervolgens de bijdragen per fonds vastgesteld. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in artikel 2 van deze regeling. Omdat de toepassing van de formule voor de bijdrage ten gunste van het Nabestaandenfonds tot een negatieve uitkomst leidt, wordt de bijdrage voor dat fonds op nul vastgesteld.
     Deze regeling heeft slechts betrekking op de geraamde totale heffingskosten voor het jaar 2014, zodat de regeling vervalt met ingang van 1 januari 2015.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma
.