Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2007

 

REGELING  VASTSTELLING  OPSLAG  GEMIDDELDE  PREMIE  BESLUIT  WFSV  2007

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2008
(art. 2 RvogpbW08)

 

25 augustus 2006, Stcrt. 2006, 168
Inwerkingtreding: 1 september 2006
(T.a.v. art. 2.16b:2 BW)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2006,  nr. SV/WV/2006/71269, tot vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie, bedoeld in artikel 2.16b, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2007

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 2.16b, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het percentage, bedoeld in artikel 2.16b, tweede lid, van het Besluit Wfsv, bedraagt in het jaar 2007: 0,47%.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 21 augustus 2006 tot wijziging van het Besluit Wfsv met betrekking tot het stellen van regels voor het jaar 2007 voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas en enige andere wijzigingen (Stb. 2006, 378) in werking treedt.

1. Bij Besluit van 28 augustus 2006, Stb. 2006, 393, is het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 21 augustus 2006 bepaald op 1 september 2006, red.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 23 augustus 2006.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

TOELICHTING
[25 augustus 2006]

 

     In deze regeling wordt bepaald dat de gemiddelde WGA-premie [WGA: werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet WIA, red.] die voor het jaar 2007 zal gelden, wordt verhoogd met 0,47%.
     In het kader van het gelijk speelveld tussen UWV en verzekeraars wordt door deze verhoging de zogenaamde rentehobbel, het verschil tussen de rentedekkingspremie van private verzekeringen en de omslagpremie van de publieke WGA-premie, verkleind. Dit gebeurt door een opslag op de publieke WGA-premie in de jaren 2007 tot en met 2012.
     Op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB notitie, nr. 2006/20, 24 mei 2006) is het percentage voor 2007 vastgesteld op 0,47%.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x