Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2009   Intrekking Stcrt. 2007, 138 Stcrt. 2007, 138
01-01-2008   Nieuwe regeling Stcrt. 2007, 138 Stcrt. 2007, 138

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2007, nr. SV/WV/07/23621, tot vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2008

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het percentage, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, bedraagt in het jaar 2008: 0,28%.

 

Art. 2.
De Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2006, nr. SV/WV/2006/71269, tot vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie, bedoeld in artikel 2.16b, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2007 wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 11 juli 2007.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

TOELICHTING
[11 juli 2007]

 

     In deze regeling wordt bepaald dat de gemiddelde premie voor de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-premie) die voor het jaar 2008 zal gelden, wordt verhoogd met 0,28% van de premieplichtige loonsom.
     In het kader van het gelijk speelveld tussen UWV en particuliere verzekeraars wordt door deze verhoging de zogenaamde rentehobbel, het verschil tussen de rentedekkingspremie van private verzekeringen en de omslagpremie van de publieke WGA-premie, verkleind. Dit gebeurt door een opslag op de publieke WGA-premie in de jaren 2007 tot en met 2012.
     De vaststelling van het percentage is gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB-notitie Rentehobbelopslag WGA in 2008, nr. 2007/43). Aangezien de onderhavige regeling slechts ziet op de vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie voor het jaar 2008, vervalt zij met ingang van 1 januari 2009.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.