Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2010   Intrekking Stcrt. 2008, 130 Stcrt. 2008, 130
01-01-2009   Nieuwe regeling Stcrt. 2008, 130 Stcrt. 2008, 130

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2008, nr. SV/WV/08/18245, tot vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2009

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het percentage, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, bedraagt in het jaar 2008: 0,15%.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 1 juli 2008.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

TOELICHTING
[1 juli 2008]

 

     In deze regeling wordt bepaald dat de gemiddelde premie voor de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-premie) die voor het jaar 2009 zal gelden, wordt verhoogd met 0,15% van de premieplichtige loonsom.
     In het kader van het gelijk speelveld tussen UWV en particuliere verzekeraars wordt door deze verhoging de zogenaamde rentehobbel, het verschil tussen de rentedekkingspremie van private verzekeringen en de omslagpremie van de publieke WGA-premie, verkleind. Dit gebeurt door een opslag op de publieke WGA-premie in de jaren 2007 tot en met 2012.
     De vaststelling van het percentage is gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB-notitie Rentehobbelopslag WGA in 2009, nr. 2008/26).
     Aangezien de onderhavige regeling slechts ziet op de vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie voor het jaar 2009, vervalt zij met ingang van 1 januari 2010.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.