Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2011   Intrekking Stcrt. 2009, 9947 Stcrt. 2009, 9947
01-01-2010   Nieuwe regeling Stcrt. 2009, 9947 Stcrt. 2009, 9947

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2009, nr. FEZ/UK/2009/14274, tot vaststelling opslag gemiddelde premie als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2010

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het percentage, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, bedraagt in het jaar 2010: 0,12%.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 26 juni 2009.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

TOELICHTING
[26 juni 2009]

 

     In deze regeling wordt bepaald dat de gemiddelde premie voor de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-premie) die voor het jaar 2010 zal gelden, wordt verhoogd met 0,12% van de premieplichtige loonsom.
     In het kader van het gelijk speelveld tussen Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en particuliere verzekeraars wordt door deze verhoging de zogenaamde rentehobbel, het verschil tussen de rentedekkingspremie van private verzekeringen en de omslagpremie van de publieke WGA-premie, verkleind. Dit gebeurt door een opslag op de publieke WGA-premie in de jaren 2007 tot en met 2012.
     De vaststelling van het percentage is gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB-notitie Rentehobbelopslag WGA in 2010, nr. 2009/23).
     De gemiddelde premie wordt door het UWV vastgesteld als grondslag voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Het is daarom van belang dat de opslag tijdig bekend wordt gemaakt.
     Aangezien de onderhavige regeling slechts ziet op de vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie voor het jaar 2010, vervalt zij met ingang van 1 januari 2011.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.