Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2010

 

REGELING  VASTSTELLING  OPSLAG  GEMIDDELDE  PREMIE  BESLUIT  WFSV  2010

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2011
(art. 2 van deze regeling)

 

26 juni 2009, Stcrt. 2009, 9947
Inwerkingtreding: 1 januari 2010
Vervalt m.i.v. 1 januari 2011
(T.a.v. art. 2.8:2 BW)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2009, nr. FEZ/UK/2009/14274, tot vaststelling opslag gemiddelde premie als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2010

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het percentage, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, bedraagt in het jaar 2010: 0,12%.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 26 juni 2009.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

TOELICHTING
[26 juni 2009]

 

     In deze regeling wordt bepaald dat de gemiddelde premie voor de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-premie) die voor het jaar 2010 zal gelden, wordt verhoogd met 0,12% van de premieplichtige loonsom.
     In het kader van het gelijk speelveld tussen Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en particuliere verzekeraars wordt door deze verhoging de zogenaamde rentehobbel, het verschil tussen de rentedekkingspremie van private verzekeringen en de omslagpremie van de publieke WGA-premie, verkleind. Dit gebeurt door een opslag op de publieke WGA-premie in de jaren 2007 tot en met 2012.
     De vaststelling van het percentage is gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB-notitie Rentehobbelopslag WGA in 2010, nr. 2009/23).
    
De gemiddelde premie wordt door het UWV vastgesteld als grondslag voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Het is daarom van belang dat de opslag tijdig bekend wordt gemaakt.
    
Aangezien de onderhavige regeling slechts ziet op de vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie voor het jaar 2010, vervalt zij met ingang van 1 januari 2011.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x