Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2012   Intrekking Stcrt. 2010, 10371 Stcrt. 2010, 10371
01-01-2011   Nieuwe regeling Stcrt. 2010, 10371 Stcrt. 2010, 10371

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 2010, nr. IVV/FB/10/12990, tot vaststelling opslag gemiddelde premie als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2011

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het percentage, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, bedraagt in het jaar 2011: 0,09%.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 28 juni 2010.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

TOELICHTING
[28 juni 2010]

 

     In deze regeling wordt bepaald dat de gemiddelde premie voor de werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) die voor het jaar 2011 zal gelden, wordt verhoogd met 0,09% van de premieplichtige loonsom.
     In het kader van het gelijk speelveld tussen UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] en particuliere verzekeraars verkleint deze verhoging, de zogenaamde rentehobbel, het verschil tussen de rentedekkingspremie van private verzekeringen en de omslagpremie van de publieke WGA-premie. Dit gebeurt door een opslag op de publieke WGA-premie in de jaren 2007 tot en met 2012.
     De vaststelling van het percentage is gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB-notitie Rentehobbelopslag WGA in 2011, nr. 2010/28).
     De gemiddelde premie wordt door het UWV vastgesteld als grondslag voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Het is daarom van belang dat de opslag tijdig bekend wordt gemaakt.
     Aangezien de onderhavige regeling slechts ziet op de vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie voor het jaar 2011, vervalt zij met ingang van 1 januari 2012.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.