Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2013   Intrekking Stcrt. 2011, 12671 Stcrt. 2011, 12671
01-01-2012   Nieuwe regeling Stcrt. 2011, 12671 Stcrt. 2011, 12671

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2011, nr. IVV/FB/11/12609, tot vaststelling opslag gemiddelde premie als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2012

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het percentage, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, bedraagt in het jaar 2012: 0,07%.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 6 juli 2012.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.G.J. Kamp
.

 

 

 

TOELICHTING
[6 juli 2011]

 

     In deze regeling wordt bepaald dat de gemiddelde premie voor de werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) die voor het jaar 2012 zal gelden, wordt verhoogd met 0,07 procentpunt van de premieplichtige loonsom.
     In het kader van het gelijk speelveld tussen Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en particuliere verzekeraars wordt door deze verhoging, de zogenaamde rentehobbel, het verschil tussen de rentedekkingspremie van private verzekeringen en de omslagpremie van de publieke WGA-premie verkleind. Dit gebeurt door een opslag op de publieke WGA-premie in de jaren 2007 tot en met 2012. Het jaar 2012 is het laatste jaar waarvoor de opslag wordt vastgesteld.
     De vaststelling van het percentage is gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB-notitie Rentehobbelopslag WGA in 2012, nr. 2011/19).
     De gemiddelde premie wordt door het UWV vastgesteld als grondslag voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Het is daarom van belang dat de opslag tijdig bekend wordt gemaakt.
     Aangezien de onderhavige regeling slechts ziet op de vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie voor het jaar 2012, vervalt zij met ingang van 1 januari 2013.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.G.J. Kamp
.