Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2012

 

REGELING  VASTSTELLING  OPSLAG  GEMIDDELDE  PREMIE  BESLUIT  WFSV  2012

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2013
(art. 2 van deze regeling)

 

6 juli 2011, Stcrt. 2011, 12671
Inwerkingtreding: 1 januari 2012
Vervalt m.i.v. 1 januari 2013
(T.a.v. art. 2.8:2 BW)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2011, nr. IVV/FB/11/12609, tot vaststelling opslag gemiddelde premie als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2012

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het percentage, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, bedraagt in het jaar 2012: 0,07%.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 6 juli 2012.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.G.J. Kamp
.

 

 

 

TOELICHTING
[6 juli 2011]

 

     In deze regeling wordt bepaald dat de gemiddelde premie voor de werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) die voor het jaar 2012 zal gelden, wordt verhoogd met 0,07 procentpunt van de premieplichtige loonsom.
     In het kader van het gelijk speelveld tussen Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en particuliere verzekeraars wordt door deze verhoging, de zogenaamde rentehobbel, het verschil tussen de rentedekkingspremie van private verzekeringen en de omslagpremie van de publieke WGA-premie verkleind. Dit gebeurt door een opslag op de publieke WGA-premie in de jaren 2007 tot en met 2012. Het jaar 2012 is het laatste jaar waarvoor de opslag wordt vastgesteld.
     De vaststelling van het percentage is gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB-notitie Rentehobbelopslag WGA in 2012, nr. 2011/19).
    
De gemiddelde premie wordt door het UWV vastgesteld als grondslag voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Het is daarom van belang dat de opslag tijdig bekend wordt gemaakt.
    
Aangezien de onderhavige regeling slechts ziet op de vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie voor het jaar 2012, vervalt zij met ingang van 1 januari 2013.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.G.J. Kamp
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x