Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2005, 222 Stcrt. 2005, 222

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2005, nr. Z/F-2628617, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2006 (Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op 12,55.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006.

 

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[10 november 2005]

 

     Ten opzichte van het jaar 2005 daalt de AWBZ-premie in totaal met 0,9%. Door de overheveling van delen van de WAO naar de AWBZ en de AWBZ-volumegroei stijgt de AWBZ-premie met 0,15% respectievelijk 0,10%. Tevens daalt de AWBZ-premie omdat een deel van de zorg (namelijk delen van de geestelijke gezondheidszorg) worden overgeheveld naar de zorgverzekering. In de premie van de zorgverzekering en de AWBZ is hier al in 2006 rekening mee gehouden. Totaal daalt de AWBZ-premie van 13,45% in 2005 naar 12,55% in 2006.


Artikel 1

     Dit artikel bepaalt het premiepercentage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het premiepercentage AWBZ is conform de Macro Economische Verkenning 2006 en de Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2006.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.