Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 213 Stcrt. 2006, 213

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 oktober 2006, nr. Z/F-2720297, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2007 (Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007)

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 12,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C.I.J.M. Ross-van Dorp
.

 

 

 

TOELICHTING
[24 oktober 2006]

 

     In het regeerakkoord is besloten de premie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 2007 te verhogen met 0,1 procentpunt. In verband met de overheveling van de financiering van de Wet maatschappelijke ondersteuning naar de gemeenten daalt de premie met 0,55%. Daarnaast daalt de AWBZ-premie met 0,1% omdat een groter bedrag voor de geestelijke gezondheidszorg vanuit het Zorgverzekeringsfonds wordt betaald. Per saldo daalt de AWBZ-premie hierdoor met 0,55 procentpunt van 12,55% naar 12,00%.


Artikel 1

     Dit artikel bepaalt het premiepercentage voor de AWBZ. Het premiepercentage AWBZ is conform de Macro Economische Verkenning 2007 en de Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2007.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C.I.J.M. Ross-van Dorp
.